Jakie są obowiązki lekarza? Czy może odmówić nam leczenia? Medycy w swojej pracy kierują się określonymi zasadami, których złamanie może grozić odpowiedzialnością zawodową, a nawet karną. Z drugiej strony, lekarze też mają swoje prawa, dzięki którym mogą wykonywać zawód z godnością i w poszanowaniu indywidualnie wyznawanych wartości.

W powszechnej opinii bycie lekarzem to nie tylko praca, ale swoista misja. Lekarze od zawsze cieszyli się uznaniem i szacunkiem, gdyż pomagali nam ratować to, co najcenniejsze - zdrowie i życie. Aby wykonywać swój zawód jak najrzetelniej, lekarze kierują się określonymi zasadami etyki zawodowej. Mają określone obowiązki, ale też prawa. Jak lekarz powinien postępować? Jakie ma obowiązki i uprawnienia?

Obowiązki lekarza. Co lekarz musi robić?

Lekarz i każdy inny profesjonalista medyczny ma obowiązek zajmować się pacjentem zgodnie z:

 • aktualną wiedzą medyczną
 • należytą starannością i rzetelnością
 • poszanowaniem godności i intymności pacjenta
 • zasadami etyki zawodowej (Kodeks Etyki Lekarskiej).

Zobacz także: Kolejki do lekarzy sięgają nawet kilku lat. Rząd ma plan, aby je skrócić [TERMINY]

Przyrzeczenie Lekarskie i Kodeks Etyki Lekarskiej

Tekst Przyrzeczenia Lekarskiego stanowi część Kodeksu Etyki Lekarskiej, uchwalonego przez Krajowy Zjazd Lekarzy. Każdy absolwent kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego uczelni medycznych w Polsce wygłasza na koniec tekst przyrzeczenia.

Przyrzeczenie Lekarskie to ogólny zbiór wytycznych dla lekarzy. Składając przyrzeczenie, zobowiązują się oni:

 • obowiązki sumiennie spełniać;
 • służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
 • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;
 • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
 • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
 • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

Jakie obowiązki ma lekarz? [TOP 7]

 • Każdy lekarz ma obowiązek udzielić pomocy lekarskiej w każdej sytuacji, w której opóźnienie zagrażałoby zdrowiu bądź życiu.
 • Każdy lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o stanie jego zdrowia.
 • Każdy lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentowi dostępne metody leczenia.
 • Każdy lekarz ma obowiązek zachować tajemnicę informacji dotyczących zdrowia pacjenta.
 • Każdy lekarz ma obowiązek uzyskać zgodę pisemną pacjenta przed wykonaniem operacji lub innych czynności diagnostycznych o podwyższonym ryzyku (wyjątkiem jest sytuacja, w której zagrożone jest życie, a niezwłoczna interwencja lekarza jest niezbędna).
 • Wszystkie czynności medyczne powinny być wykonywane przez lekarza przy użyciu urządzeń spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne.
 • Wszystkie czynności medyczne powinny być wykonywane przez lekarza w odpowiednich pomieszczeniach spełniających określone standardy sanitarne i techniczne (chyba że porada jest udzielana w domu pacjenta).

Należy pamiętać, że lekarz powinien zrobić wszystko, aby pacjenta wyleczyć, ale nie może dać mu takiej gwarancji.

Przeczytaj też:

Czy lekarz może odmówić nam leczenia?

Jeśli nie jest zagrożone zdrowie lub życie pacjenta, lekarz może odmówić wykonania jakiejś czynności medycznej, powołując się na klauzulę sumienia.

Musi wtedy powiadomić o tym swojego przełożonego oraz złożyć odpowiednie oświadczenie, w którym powołuje się na tę klauzulę i uzasadnia swoje powody. Jednocześnie lekarz ma obowiązek wskazać inną placówkę, w której pacjent będzie mógł mieć wykonane dane świadczenie. Lekarz powinien również odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta.

Zobacz także: 15 tys. zł na rękę dla lekarza. Tyle chcą związkowcy. Ile zarabiają lekarze? [KWOTY]

W takiej sytuacji pacjent w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do kierownika podmiotu leczniczego, w którym miało zostać wykonane świadczenie.

Lekarz ma także prawo odmówić leczenia pacjenta, np. jeśli nastąpiła całkowita wzajemna utrata zaufania lub współpraca się nie układa (np. pacjent notorycznie nie przestrzega zaleceń lub narusza zasady współżycia społecznego).