Pacjent niezadowolony z wizy u lekarza może wyrazić swoje niezadowolenie poprzez zgłoszenie skargi. To uprawnienie przysługuje także osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ na swoich stronach przygotował poradnik dla świadczenioborców, w którym informuje o sposobie złożenia reklamacji.

Najważniejsza sprawa jest by swoje uwagi wyrazić na piśmie. Dokument powinien zawierać:

  • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
  • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
  • precyzyjny opis zdarzenia.

Jeżeli skarga dotyczy osoby trzeciej musi być do niej dołączone upoważnienie.

O nieprawidłowości należy w pierwszej kolejności zawiadomić przedstawicieli przychodni, w której ob się porada. Podmiotami do których również można zgłaszać uwagi są: Rzecznik Praw Pacjenta, rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy, Okręgowe Izby Lekarskiej, a także NFZ.

Jeżeli skarga ma trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia pismo powinno być skierowane do odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkiej delegatury.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że sprawa zostanie wyjaśniona. Jeżeli będzie to konieczne przeprowadzone zostanie odpowiednie postępowanie.