Osobie ubezpieczonej w NFZ pomocy udzieli każdy lekarz rodzinny w kraju. A jeśli zadba ona o posiadanie karty EKUZ, będzie miała prawo do świadczeń w krajach całej Unii Europejskiej.
Czy NFZ wyda kartę każdemu ubezpieczonemu
Za tydzień wyjeżdżam na narty do Austrii. Chcę uzyskać dla siebie i rodziny europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Czy zdążę?
TAK
EKUZ można uzyskać nawet w ciągu jednego dnia. Karta jest wydawana bezpłatnie. Przysługuje osobom, które są ubezpieczone w NFZ. Osobny dokument otrzymuje każda osoba, także dzieci. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek do NFZ. Można go pobrać ze strony internetowej funduszu (www.nfz.gov.pl). Wypełniony wniosek składa się osobiście, faksem lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej. Kartę zaś odbiera się osobiście lub przy pomocy upoważnionej osoby.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz.Urz. UE L 284 z 30 października 2009 r.).
Czy tymczasowy certyfikat może zastąpić EKUZ
Złamałam nogę na stoku na Słowacji i obecnie przebywam w tamtejszym szpitalu. Grozi mi skomplikowana operacja. Nie mam EKUZ. Czy jest jakiś sposób, abym nie musiała płacić za kosztowny zabieg?
TAK
W wyjątkowych sytuacjach (gdy pacjent wskutek nagłej choroby lub urazu wymaga kosztownego leczenia za granicą, a nie ma EKUZ, zgubił kartę podczas podróży lub uległa ona zniszczeniu) istnieje możliwość uzyskania certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Dokument jest wydawany przez oddział wojewódzki NFZ praktycznie od ręki. Trzeba jednak złożyć wniosek. Formularz znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl. Aby osoba przebywająca za granicą uzyskała certyfikat, musi dostarczyć wniosek o jego wydanie i przesłać go pod wskazany adres drogą e-mailową lub faksem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. We wniosku należy wskazać datę uzyskania świadczenia lub początku kuracji, jeśli leczenie jeszcze trwa. O certyfikat może wystąpić także rodzina chorego. Dokument jest wydawany z ograniczonym terminem ważności, zazwyczaj na czas udzielenia świadczeń. Fundusz prześle go niezwłocznie faksem lub tradycyjną pocztą. Jeśli nasza czytelniczka uzyska certyfikat, nie będzie musiała ponosić kosztów operacji.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz. Urz. UE L 284 z 30 października 2009 r.).
Czy otrzymam pomoc medyczną za granicą
W tym roku spędzę ferie zimowe w Szwajcarii. Na wypadek ewentualnej kontuzji chciałabym zabezpieczyć się przed koniecznością ponoszenia kosztów leczenia. Czy jest na to jakiś sposób?
TAK
Przed wyjazdem na zagraniczny urlop warto wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. To dokument, który uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub urazu. Gwarantuje, że w razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej zostanie ona udzielona posiadaczowi EKUZ na takich samych zasadach, jak obywatelom danego kraju. Brak karty oznacza, że przychodnia lub szpital wystawią pacjentowi rachunek, jakby leczył się prywatnie. Karta obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE oraz należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA. Leczenie na jej podstawie przysługuje jednak tylko w tych przychodniach i szpitalach, które mają zawartą umowę z publicznym ubezpieczycielem (odpowiednikiem NFZ w danym kraju). Trzeba jednak pamiętać, że w większości krajów europejskich do niektórych świadczeń trzeba dopłacać. Może się więc zdarzyć, że trzeba będzie ponieść część kosztów związanych z ewentualną kontuzją. Na przykład w Szwajcarii pacjent dopłaca 50 proc. do transportu sanitarnego. Zasady, jakim podlega system opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach członkowskich UE, są opisane na stronie internetowej www.nfz.gov.pl.
Czy za pilną poradę medyczną trzeba płacić
Spędzam zimowy urlop w polskich górach. Miałam bardzo ostre zatrucie pokarmowe i pilnie potrzebuję pomocy lekarza. Czy poza miejscem zamieszkania będę musiała płacić za opiekę lekarską?
NIE
Każda osoba, która posiada ubezpieczenie zdrowotne, podczas pobytu poza miejscem zamieszkania może bezpłatnie korzystać z różnych form pomocy medycznej, m.in. prawo do bezpłatnej porady lekarza rodzinnego. W miejscu pobytu można zgłosić się do dowolnej placówki podstawowej opieki zdrowotnej w godz. od 8 do 18. W tym bowiem czasie przyjmują pacjentów przychodnie lekarza rodzinnego. Medyk rodzinny nie może odmówić udzielenia pomocy osobie, która znajduje się w stanie nagłego pogorszenia zdrowia, np. przechodzi ostre zatrucie pokarmowe, zasłaniając się dużą liczbą pacjentów czy rejonizacją. W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnej placówki, tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Lekarz rodzinny w takiej sytuacji nie ma też prawa pobierać opłaty, mimo że osoba, której udzielił pomocy, nie jest jego pacjentem. Jeżeli do zatrucia doszło w godzinach wieczornych, chory powinien skierować swoje kroki do najbliższego punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Wykaz takich placówek znajduje się na stronach internetowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ. Zatrudniani przez nie lekarze udzielają świadczeń w godz. od 18 do 8 oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Dyżurujący medyk przyjmie nieodpłatnie chorego na miejscu w poradni, może też udzielić porady telefonicznie. W razie potrzeby skieruje pacjenta do szpitala lub wezwie karetkę pogotowia.
Podstawa prawna
Załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013, poz. 1248 ze zm.).
Czy na kolonii przysługuje opieka zdrowotna
Syn spędzi ferie zimowe na kolonii w górach. Ponieważ często choruje, martwię się, czy będzie miał zapewnioną właściwą opiekę medyczną. Czy organizator wypoczynku ma obowiązek ją zapewnić?
TAK
Opiekę medyczną nad dziećmi i młodzieżą przebywającymi na koloniach i obozach ma obowiązek zagwarantować organizator. Żaden akt prawny nie reguluje jednak, w jaki sposób powinien wywiązać się z tej powinności. Może podpisać umowę z miejscowym ośrodkiem zdrowia lub lekarzem rodzinnym, który obejmie opieką medyczną wszystkich uczestników kolonii. Może również zatrudnić własną pielęgniarkę lub ratownika medycznego (tak wynika z komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej). Przed wyjazdem dziecka warto więc sprawdzić, jakie rozwiązanie wybrał organizator kolonii. Należy przekazać mu numer PESEL dziecka, bo będzie on niezbędny podczas każdej wizyty u lekarza. Warto także wystawić organizatorowi pisemną zgodę na udzielenie dziecku pomocy medycznej. Organizator wypoczynku musi także zapewnić apteczkę wyposażoną w środki do udzielania pierwszej pomocy, dostępną o każdej porze i zabezpieczoną przed dostępem osób niepowołanych.
Podstawa prawna
Komunikat MEN w sprawie zasad organizacji bezpiecznego wypoczynku (www.men.gov.pl).
Czy przychodnia może być zamknięta w czasie ferii
Mój lekarz rodzinny idzie na urlop. Czy w tym czasie będę pozbawiony opieki medycznej?
NIE
Lekarz ma prawo udać się na urlop, jednak podczas jego nieobecności placówka, która go zatrudnia, ma obowiązek ustalić zastępstwo. Wszyscy pacjenci urlopowanego lekarza powinni więc mieć zapewniony dostęp do świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy przychodni.
Podstawa prawna
Załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1248 ze zm.).