Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wystąpił w tej sprawie do resortu zdrowia. W przesłanej mu odpowiedzi ministerstwo wskazało, że sygnalizowane przez rzecznika zagadnienia będą przedmiotem prac przy najbliższej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

RPO wskazywał na kontrowersyjną, jego zdaniem, praktykę pobierania opłat za wydanie seniorom, w tym m.in. studentom Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zajęć sportowych.

Takie działanie, jak oceniał Bodnar, pozostaje w sprzeczności z priorytetami polityki senioralnej w Polsce. Przypominał, że celem tej polityki jest m.in. rozwój i wspieranie aktywności fizycznej, wśród osób starszych, by jak najdłużej mogły utrzymywać dobry stan zdrowia i prowadzić samodzielne, niezależne i satysfakcjonujące życie.

„Za niezasadne uznać należy tworzenie barier finansowych wpływających na efektywność polityki senioralnej i obciążanie aktywnych seniorów dodatkowymi opłatami” – podkreślał RPO. Zwracał się o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów.

Reklama

W informacji dla RPO resort przekazał, że w ramach nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaświadczenia lekarskie związane z uczestnictwem seniorów w zajęciach sportowych mają być zaliczone do katalogu bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów świadczeniobiorcy nie przysługują orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na jego życzenie, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.