Z początkiem tego roku miały być wprowadzone nowe zasady odbywania lekarskiego stażu podyplomowego, wynikające z ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291). Przypomnijmy, że zakłada ona dość gruntowną reformę tej części szkolenia, m.in. wprowadzenie podziału stażu na moduł stały i 12-tygodniowy moduł personalizowany, w ramach którego stażysta będzie mógł wybrać nie więcej niż trzy placówki, gdzie chce się szkolić i poznać ich specyfikę pracy. Ma to w nim wykształcić przekonanie co do dziedziny, w której chce się specjalizować. Poza tym w ramach stażu lekarze mają odbywać szkolenia m.in. z zakresu: komunikacji z pacjentem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, a także prawa medycznego.
NRL poinformowana jednak została – pismem wiceministra Piotra Brombera – że termin wejścia w życie nowych rozwiązań został przesunięty o rok. Decyzję podjęto ze względu na powołanie przez ministra zdrowia dwóch nowych zespołów: do opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz rozwiązań regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Wyniki ich prac mają rozstrzygnąć, czy możliwe jest lepsze wykorzystanie czasu studiów, w szczególności ostatniego roku, na praktykę w kontakcie z pacjentem.
Wiceminister Bromber wyjaśnił, że przesunięcie wejścia w życie reformy stażu podyplomowego uznano za konieczne, gdyż „pracochłonne i kosztowne wdrażanie nowych rozwiązań może okazać się niewystarczające w związku z rekomendacjami opracowywanymi przez nowe zespoły”. Zapewnił przy tym, że w pracach nad zmianą koncepcji kształcenia mają być uwzględnione opinie ekspertów.
Reklama
Jest to o tyle istotne, że w październiku zeszłego roku środowisko zostało zaskoczone zapowiedzią likwidacji stażu. Minister Adam Niedzielski twierdził, że to odpowiedź na rekomendacje Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, jednak z samorządem tego pomysłu nie konsultowano. Nie jest on nowy – taką zmianę wprowadzono w 2011 r., a przywrócenie stażu było jedną z pierwszych decyzji, jaką po zmianie rządu podjął Konstanty Radziwiłł, który stanął na czele MZ. Minister Niedzielski tłumaczył jednak, że przez te sześć lat wiele się zmieniło – uczelnie dokonały ogromnego postępu, a poza tym pojawiła się pandemia. Skrócenie cyklu kształcenia lekarzy ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia. Zdaniem samych lekarzy zlikwidowanie stażu nie jest złym pomysłem – ale pod pewnymi warunkami, a pandemia na pewno nie jest na to właściwym momentem.
Przepisy dotyczące przesunięcia terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu zostały uchwalone w ustawie z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459). ©℗