W sprawach o błąd medyczny, w których wytoczenie powództwa jest ryzykowne, skierowanie ich do rozpatrzenia przez wojewódzkie komisje może służyć przerwaniu biegu przedawnienia.
Już prawie rok obowiązują przepisy pozwalające pacjentom poszkodowanym w procesie leczenia na dochodzenie roszczeń przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych. Wnioski dotyczą najczęściej zakażeń, błędów diagnostycznych, które spowodowały opóźnienie w leczeniu i w efekcie doprowadziły do rozstroju zdrowia, braku oczekiwanego efektu zabiegu operacyjnego, a nawet śmierci pacjenta. Jednak nowa regulacja okazała się trudna do stosowania – znaczna liczba wniosków jest zwracana z uwagi na błędy formalne. Zauważalna jest jednak tendencja do zwiększania się ilości spraw, jakie miesięcznie wpływają do komisji.

Wymierne skutki