– Podczas pobytu w Budapeszcie złamałam nogę. Przed wyjazdem wyrobiłam sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale pomimo jej posiadania musiałam zapłacić za badania i założenie gipsu w tamtejszym szpitalu miejskim. Czy mogę odzyskać pieniądze – pyta nasza czytelniczka.
Tak. Otrzymała pani pomoc w szpitalu publicznym, a wykonane badania w całości są finansowane przez węgierski odpowiednik NFZ. Powinna więc pani ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
Aby odzyskać pieniądze, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Formularz wniosku jest dostępny na stronach internetowych NFZ pod adresem: www.nfz.gov.pl. Należy do niego dołączyć oryginały faktur i rachunków oraz dowód zapłaty. Fundusz sprawdzi, czy była pani ubezpieczona w NFZ i miała prawo do świadczeń zdrowotnych wówczas, gdy została jej udzielona pomoc. Niestety, na zwrot kosztów trzeba czekać nawet kilka tygodni, a wysokość kwoty zwrotu jest ustalana według stawek obowiązujących na Węgrzech.
Warto wiedzieć, że posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie zawsze jest gwarancją bezpłatnego leczenia za granicą. EKUZ nie chroni od płacenia za te usługi medyczne, które są świadczone w prywatnych placówkach i gabinetach lekarskich. Ponadto w większości krajów UE obowiązuje zasada współpłacenia za usługi medyczne. Dodatkowe opłaty pacjent ponosi na takich samych zasadach jak tamtejsi obywatele, a więc nie są one refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz. Urz. UE L 284 z 30 października 2009 r.).