Kształcenie lekarzy dentystów w ramach różnych profili – praktycznego i ogólnoakademickiego – może doprowadzić do stworzenia dwóch grup zawodowych o różnym poziomie i zakresie wiedzy. Takie zastrzeżenia zgłosiły środowiska lekarskie i akademickie do projektu rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
Dotychczas kwestie te były opisane w rozporządzeniach ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 345) oraz z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1434). Reforma szkolnictwa wyższego, która weszła w życie w październiku 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), wymusiła jednak wydanie nowych przepisów wykonawczych. Projektowane rozporządzenie będzie stosowane od roku akademickiego 2019/2020.
Uwagi do projektu mają środowiska lekarskie i akademickie. Przedstawiciele Warszawskiego Uniwersystetu Medycznego zwracają uwagę, że kształcenie na studiach o profilu praktycznym nie przewiduje nabycia umiejętności prowadzenia badań naukowych i interpretacji ich wyników ani zarządzania informacją. A posiadanie wiedzy na ten temat jest aktualnie niezbędne ze względu na konieczność podejmowania decyzji klinicznych. Ponadto przy ogólnej dostępności informacji pseudomedycznych oraz wyników badań o niskiej jakości powstaje ryzyko obniżenia poziomu udzielanych świadczeń.
Profil praktyczny, zdaniem WUM, nie zapewni także wiedzy ogólnomedycznej na poziomie, który jest konieczny do sprawowania kompleksowej opieki stomatologicznej nad pacjentami, zwłaszcza obciążonymi chorobami ogólnymi lub przyjmującymi stale leki. Natomiast rozumienie wzajemnych zależności między zdrowiem jamy ustnej a ogólną kondycją jest dla stomatologa konieczne.
W podobnym tonie wypowiada się także Naczelna Rada Lekarska. Jej zdaniem profil studiów lekarsko-dentystycznych powinien zostać określony jako ogólnoakademicki. W trackie studiów przyszli dentyści powinni nabyć umiejętność weryfikacji informacji na temat wprowadzanych nowych metod i technik stosowanych w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu. Do tego nie przygotuje właściwie standard kształcenia o profilu praktycznym, który w znacznie mniejszym stopniu jest związany z działalnością naukową uczelni.
Również Uniwersytet Medyczny w Białymstoku proponuje, aby profil kształcenia na kierunku stomatologia był jednolity, bez możliwości wyboru. Także Polska Komisja Akredytacyjna optuje za profilem ogólnoakademickim.
Resort deklaruje, że uwzględni te uwagi.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach