Osoby wchodzące w skład zarządu organizacji pozarządowej prowadzącej warsztat terapii zajęciowej (WTZ) nie będą mogły być jego pracownikami. Zdaniem posłów ta propozycja może zagrozić dalszemu funkcjonowaniu tych instytucji.Wprowadzenie zakazu przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie.
– To rozwiązanie sprzeczne z wieloma aktami, w tym kodeksem pracy i ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Narusza zasadę wolności zatrudnienia i będzie skutkować pozwami do sądu pracy – uważa poseł Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej. Dodaje, że taka zmiana przepisów może spowodować negatywne konsekwencje dla dalszego funkcjonowania ok. 250 WTZ, które są prowadzone przez małe NGO.
– Organ założycielski warsztatu ma względem niego obowiązki nadzorcze i kontrolne. Trudno jest je wykonywać w sytuacji, gdy jednocześnie jest się członkiem zarządu i pracownikiem WTZ – argumentował z kolei Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Uspokajał, że do dyskusji nad tym przepisem będzie można wrócić w trakcie prac nad nowelizacją w komisji.
Nowelizacja zawiera też inne zmiany związane z działalnością WTZ. Zakłada m.in., że będą one mogły organizować zajęcia klubowe skierowane do osób niepełnosprawnych, byłych uczestników warsztatów, które znalazły zatrudnienie.
– Jest to zmiana oczekiwana przez osoby, które opuściły warsztat, ale potrzebują jeszcze pomocy w umacnianiu samodzielności społecznej i zawodowej – mówił Krzysztof Michałkiewicz.
Zajęcia klubowe będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu zatwierdzonego przez jego radę nadzorczą.
W projekcie znalazły się również rozwiązania, które mają ułatwiać pracującym rodzicom niepełnosprawnych dzieci godzenie zatrudnienia z opieką. Tacy opiekunowie będą mogli korzystać z elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy i ruchomego czasu pracy. Ponadto będą mogli dłużej pobierać zasiłek opiekuńczy, który będzie im przysługiwał nie przez 14, ale 30 dni. Wszystkie te propozycje są realizacją drugiego etapu rządowego programu „Za życiem”, który ma wspierać opiekunów osób niepełnosprawnych. Jednak oprócz nich projekt zawiera też modyfikacje istotne dla pracodawców, którzy udzielają i korzystają z ulg we wpłatach na PFRON.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po pierwszym czytaniu