Rodzic starający się w gminie o jednorazowe świadczenie związane z narodzinami ciężko lub nieuleczalnie chorego dziecka będzie mógł to potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez neurologa lub kardiologa dziecięcego.
Taka poprawka do art. 4 ust. 3 ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860 ze zm.) została zgłoszona przez posłów PiS podczas ostatniego posiedzenia komisji polityki społecznej i rodziny. W jego trakcie był procedowany rządowy projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i to właśnie w jego ramach zostanie wprowadzona wspomniana zmiana.
Jest ona związana z zaświadczeniem, które musi dołączyć do wniosku rodzic ubiegający się o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka. Na tym dokumencie musi być wskazane, że doszło u niego do ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, jeżeli powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu.
Obecnie jest tak, że takie zaświadczenie może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – mający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w trzech dziedzinach: położnictwa i ginekologii, perinatologii oraz neonatologii. Natomiast od przyszłego roku, kiedy ma wejść w życie zmiana art. 4 ust. 3, zaświadczenie będzie mogło pochodzić również od lekarza mającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w trzech kolejnych dziedzinach – chirurgii, kardiologii lub neurologii dziecięcej.
– Poprawka wynika z postulatów zgłaszanych i popieranych przez lekarzy – argumentowała Urszula Rusecka, poseł PiS.
Jednorazowe świadczenie, które wynosi 4 tys. zł, przysługuje rodzicom, a także opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, bez względu na ich dochody. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzin potomka (również jego przysposobienia lub objęcia opieką) w gminnej instytucji, np. ośrodku pomocy społecznej. Poza wspomnianym zaświadczeniem, do wniosku trzeba dołączyć również dokument potwierdzający, że przyszła matka pozostawała pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu, a więc ten sam, który jest potrzebny do uzyskania becikowego. Kwota świadczenia „Za życiem” nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z systemu pomocy społecznej.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed drugim czytaniem w Sejmie