Jak będzie rozwijał się w Polsce rynek logistyczny? Czy mamy szanse lepiej wykorzystywać strategiczne położenie w samym sercu Europy? W jaki sposób na podstawie trendów w transporcie, spedycji i logistyce (TSL) z wyprzedzeniem przewidywać okresy wzrostu i dekoniunktury?
Na takie pytania będą starali znaleźć odpowiedź uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego OneCargo, który odbędzie się 5 i 6 października w Katowicach.
EKL OneCargo powstał z inicjatywy Grupy PKP Cargo, zintegrowanego operatora logistycznego i drugiego towarowego przewoźnika kolejowego w UE. To całkowicie nowa inicjatywa na polskiej mapie kongresowej. W ramach One Cargo czekają dwa dni burzliwych dni debat, podczas których poruszone będą najważniejsze tematy branży TSL. W imprezie weźmie udział ponad tysiąc gości, w tym przedsiębiorcy z sektora logistyki oraz przedstawiciele administracji samorządowej, krajowej i europejskiej.
Polecamy najciekawsze debaty OneCargo:
5 października
Godz. 9.30-11.30.
Sesja plenarna otwierająca Kongres poświęcona wzajemnym relacjom transportu i gospodarki. W dyskusji poruszone zostaną także m.in. tematy zarządzania firmami logistycznymi oraz liberalizacji rynków transportowych, w tym optymalnych form własności przedsiębiorstw logistycznych.
Poniżej krótki opis pozostałych sesji tematycznych.
11-13.00
– Europa Centralna na froncie inwestycji infrastrukturalnych. Rozwój infrastruktury drogowej w Europie Centralnej. Infrastruktura transportu lotniczego. Finansowanie infrastruktury w perspektywie UE 2014–2020.
– E-commerce i e-logistyka – nowe technologie rewolucjonizują rynek. Wpływ rozwoju handlu internetowego na usługi transportowe. Alianse firm kurierskich i sklepów sieciowych. Innowacyjne rozwiązania problemu tzw. ostatniej mili.
– Dokąd zmierza transport drogowy? Wpływ regulacji krajowych (np. MiLoG) na kondycję międzynarodowego transportu drogowego. Embargo i sytuacja na wschodzie Europy.
– One Cargo – zintegrowane usługi logistyczne. Zintegrowane usługi logistyczne. Koleje europejskie wobec globalnych trendów konsolidacyjnych.
– Polityka UE wobec kolei. Transport kolejowy w unijnej polityce transportowej. Warunki poprawy konkurencyjności transportu kolejowego wobec drogowego.
13.45-15.00
– Infrastruktura dla transportu intermodalnego w Polsce i Europie. Główne lądowe centra przeładunkowe i huby w Europie. Rola i miejsce terminali kolejowych. Infrastruktura dla stałych połączeń intermodalnych.
– Cargo lotnicze w Europie i w Polsce. Czy czeka nas boom? Koniunktura na rynku towarowych przewozów lotniczych. Prognozy i uwarunkowania. Czy polskie lotniska są gotowe na boom?
15.30-16.30
– Porty morskie w polskiej i europejskiej logistyce. Potencjał portów morskich na europejskim rynku logistycznym. Rosnąca rola portów bałtyckich. Rozwój korytarzy morskich w programie TEN-T.
– Infrastruktura kolejowa w Polsce. Stan i perspektywy. Stan infrastruktury kolejowej a konkurencyjność kolei i bezpieczeństwo przewozów.
– Wschód – gospodarcze szanse na nowych trasach. Transport towarów zachód-wschód: niewykorzystane możliwości. Nowy Jedwabny Szlak – potencjalny przewrót w logistyce międzykontynentalnej.
6 października
9.30-11.30
– Wyzwania europejskiej logistyki. Transformacje, trendy, perspektywy. Potencjał i perspektywy rozwoju rynku usług logistycznych w UE. Przemiany strukturalne i geograficzne w potokach towarów.
11.30-13.00
– Trendy w logistyce – okiem klienta. Usługi logistyczne – czego oczekuje klient przemysłowy? Niezawodnie czy tanio? Logistyka a koszty produkcji.
– Perspektywa jednolitego rynku kolejowego w Europie. Od wizji do realizacji. Interoperacyjność kolei – bariery. Trudna droga do ostatecznego kształtu IV Pakietu Kolejowego. Wspólne i sprzeczne interesy operatorów kolejowych w UE.
– Tabor kolejowy. Inwestycje, potrzeby, realia. Perspektywy rozwoju rynków dla taboru szynowego w UE. Przemysł kolejowy w Europie i Polsce – potencjał rozwojowy, warunki współpracy i ekspansji.
13.45-15.00
– Rola logistyki wewnątrz firmy produkcyjnej. Znaczenie logistyki wewnętrznej dla konkurencyjności produkcji. Outsourcing czy własne siły?
– Start-upy źródłem innowacji w TSL. Branża IT – inkubator start-upów. IT w transporcie.
Celem kongresu jest stworzenie branżowego forum wymiany opinii. OneCargo będzie głosem branży w dyskusjach z regulatorami, miejscem spotkań z kontrahentami. Podczas kongresu zaprezentowane zostaną światowe doświadczenia i rozwiązania liderów sektora logistycznego.
Logistyczna impreza odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, które zostało otwarte w marcu 2015 r., a miesiąc później stało się areną VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej.
Organizatorem jest Grupa PTWP, organizator EKG w Katowicach.