Choć prawo już dopuszcza rejestrację „anglika” w Polsce, aby do tego doszło przed ewidencją pojazdu wykonać będzie trzeba specjalne badanie. Aby zarejestrować w Polsce pojazd z kierownicą po prawej stronie, auto powinno zostać dostosowane do ruchu prawostronnego w zakresie świateł zewnętrznych, lusterek wstecznych oraz prędkościomierza wyskalowanego w km/h. W przeciwnym razie nie zostanie dopuszczone do ruchu przez diagnostę.

Do tej pory wszyscy, którzy sprowadzili auto z kierownicą po prawej stronie zobligowani byli do zmiany strony kierownicy. Jak informuje serwis infor.pl warsztat za samo przełożenie inkasował od 2 tysięcy złotych w przypadku aut opartych na ramie, do 7 tysięcy w przypadku nowoczesnych kabrioletów i samochodów, do których trudno znaleźć przegrodę „z odzysku”. Dzięki zmianom w prawie koszty te zostaną znacznie zmniejszone.

Z dniem 15 sierpnia 2015 roku weszły w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

- z 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 1076),
- z 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 1077).

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przepisy rozporządzeń pozwolają na dopuszczenie do ruchu nowych samochodów osobowych, objętych ramową dyrektywą homologacyjną oraz pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terytorium państw członkowskich UE.

Jednak będą podlegały większym rygorom niż „standardowe auta”. Pojazdy z kierownicą po prawej stronie powinny zostać dostosowane do ruchu prawostronnego w zakresie:
- świateł zewnętrznych,
- lusterek wstecznych,
- prędkościomierza wyskalowanego w km/h (lub jednocześnie w km/h i mph).


Spełnienie tych wymogów ma być weryfikowane podczas okresowego badania technicznego, przeprowadzanego przed pierwszą rejestracją w Polsce.

Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu dopuszcza się umieszczenie kierownicy po prawej stronie pojazdu w samochodzie osobowym, nowym objętym świadectwem homologacji typu WE pojazdu, albo uprzednio zarejestrowanym na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w reflektory świateł mijania przeznaczone do ruchu prawostronnego, odpowiadające warunkom określonym w rozdziale 3 działu III oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Zgodnie z dyrektywą reflektory muszą być zaprojektowane tak, by spełniały wymagania zarówno Państw Członkowskich, w którym obowiązuje ruch prawostronny, jak i tych, w których obowiązuje ruch lewostronny. W związku z tym mogą być dostosowane do danego rodzaju ruchu poprzez ich odpowiednie fabryczne wyregulowanie w czasie wyposażania pojazdu lub ustawiane przez kierowcę. Takie fabryczne wyregulowanie lub ustawienie przez kierowcę powinno polegać, na przykład, na umieszczeniu układu optycznego pod danym kątem na pojeździe lub ustawienie żarówki pod danym kątem w stosunku do układu optycznego. We wszystkich przypadkach występują jedynie dwa dokładnie odróżniające się położenia: jedno dla prawostronnego kierunku jazdy, a drugie dla lewostronnego kierunku jazdy.

Konstrukcja powinna uniemożliwiać nieuważne przestawienie reflektorów z jednej pozycji do drugiej lub umieszczenia ich w pozycji pośredniej. W przypadku, gdy przewidziano dwa różne położenia żarówki, elementy służące mocowaniu żarówek w reflektorach muszą być tak zaprojektowane i wykonane, aby w każdej z dwu pozycji żarówka była mocowana z taką samą dokładnością, jaka jest wymagana dla lamp przeznaczonych wyłącznie dla danego rodzaju ruchu.

Ponadto auto musi być wyposażone w lusterka wsteczne, odpowiadające standardowym warunkom określonym w załączniku do rozporządzenia, z tym, że lusterko zewnętrzne (lewe wsteczne) musi umożliwić obserwację obszaru po lewej stronie pojazdu pod kątem zapewnienia kierowcy minimalnego wymaganego pola widzenia w lusterku zewnętrznym (lewym wstecznym) w sposób określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

Należy także pamiętać o tym, że umieszczony w polu widzenia kierowcy musi być wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz w drogomierz.