Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego ruszył 30 listopada br. Dostępny jest pod adresem: kreptd.gitd.gov.pl. Ma to być kompletna, aktualna i dokładna baza informacji na temat przedsiębiorców transportu drogowego, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Powołały ją do życia przepisy ustawy z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. poz. 1935).
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Jej utworzenie stanowi wykonanie art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz. UE z 2009 r. L 300, s. 51). Zgodnie z jego treścią każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorstw transportu drogowego za pośrednictwem wyznaczonego właściwego organu. W Polsce będzie to główny inspektor transportu drogowego. Rejestry poszczególnych krajów stworzą jedną wielką bazę danych o firmach transportowych. Nie wszystkie informacje będą powszechnie dostępne.
O CO FIRMY PYTAJĄ NA SZKOLENIACH
Wszystko o transporcie w jednym miejscu
Jakie informacje są gromadzone w rejestrze? Jakiego rodzaju przewinienia będą rejestrowane w ewidencji poważnych naruszeń?
ODPOWIEDŹ
KREPTD składa się z trzech ewidencji:
1) przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
2) poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
3) osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Zakres informacji został określony w decyzji Komisji Europejskiej z 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (Dz.Urz. UE z 2009 r. L 339, s. 36). Przykładowo w rejestrze przedsiębiorców udostępniane są informacje m.in. na temat firmy, jej adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy; posiadanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji (numery seryjne, daty wydania i ważności dokumentów itd.); liczby pojazdów, przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.
Z kolei w rejestrze naruszeń uwidaczniane będą m.in. informacje na temat liczby, kategorii i rodzaju poważnych naruszeń, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat; daty dokonania naruszeń, daty kontroli, w trakcie której stwierdzono naruszenie; państwo, w którym stwierdzono naruszenie; informacja o przyczynie, dla której utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję za poważne naruszenia.
Przy czym chodzi o naruszenia z zakresu:
● czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych;
● maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym;
● kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;
● badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych;
● dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego osób;
● bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych;
● instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów;
● praw jazdy;
● dostępu do zawodu;
● transportu zwierząt.
Natomiast w rejestrze osób, które utraciły dobrą reputację, zapisywane będą – oprócz danych personalnych – m.in. informacje o przyczynie stwierdzenia niezdolności; zastosowanych środkach rehabilitacyjnych, a także daty początku i końca ważności stwierdzenia niezdolności.
Nie wszystkie dane są jawne dla wszystkich zainteresowanych
Czy wszystkie dane będą jawne? Jakie organy dostaną pełny wgląd do rejestru?
ODPOWIEDŹ
Większość danych w rejestrze w ewidencji przedsiębiorców jest jawna i publicznie dostępna, z wyjątkiem danych osobowych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz miejsca zamieszkania zarządzających transportem i osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem. Natomiast dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, będą udostępniane jedynie upoważnionym organom.
Dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi, są udostępniane na wniosek następującym organom: starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom policji, komendantowi głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, głównemu inspektorowi pracy, zarządcom dróg, sądom oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informacje są przekazywane jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania zadań nałożonych na te organy przez ustawę. Udostępnia się je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni roboczych od otrzymania wniosku.
Nie sprawdzisz informacji o pracowniku
Czy zainteresowany przedsiębiorca lub inna osoba fizyczna będą mogli sprawdzić w rejestrze przewoźnika, któremu zlecają usługę przewozową?
ODPOWIEDŹ
Każdy zainteresowany ma możliwość sprawdzenia pewnych danych z rejestru przedsiębiorców. Rejestr uruchomiono w celu zwiększenia przejrzystości i umożliwienia klientowi przedsiębiorstwa transportowego sprawdzenia, czy przewoźnik posiada wymagane uprawnienia przewozowe, a więc zgodnie z wymogami prawa świadczy usługi przewozowe. Informacje te są udostępniane z rejestru bezpłatnie na stronach internetowych GITD. Nie będą natomiast powszechnie udostępniane dane dotyczące poważnych naruszeń popełnianych przez firmy transportowe lub przez zarządzających transportem. Do tych danych dostęp jest ograniczony i przysługuje jedynie samym zainteresowanym lub określonym w ustawie organom.
Przewinienia za granicą nie ujdą na sucho
Czy uruchomienie rejestru zwiększy prawdopodobieństwo utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorcę?
ODPOWIEDŹ
Samo uruchomienie rejestru nie będzie miało wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa nałożenia kar pieniężnych za naruszenia obowiązujących przepisów, natomiast będzie mogło zwiększyć ryzyko wszczęcia postępowania zmierzającego do nałożenia określonych sankcji administracyjnych związanych z utratą przez przedsiębiorcę wykonującego zawód przewoźnika drogowego lub zarządzającego transportem dobrej reputacji.
Elektroniczne rejestry poszczególnych krajów członkowskich UE będą bowiem ze sobą połączone i utworzą ogólnoeuropejską bazę danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Ma to m.in. ułatwić współpracę pomiędzy organami kontroli, a także zwiększyć skuteczność nadzorowania przedsiębiorców prowadzących działalność w kilku państwach. W efekcie naruszenia kierowcy dokonane za granicą będą znacznie łatwiej dostępne dla służb w kraju macierzystym.
Utrata dobrej reputacji przez przedsiębiorcę prowadzi do cofnięcia uprawnienia do wykonywania działalności transportowej, natomiast w przypadku osoby zarządzającej transportem w danym przedsiębiorstwie, do utraty możliwości wykonywania pracy na tym stanowisku.
Łatwiej o utratę dobrej reputacji
Kiedy będzie wszczynana procedura utraty dobrej reputacji?
ODPOWIEDŹ
Właściwy organ (starosta lub główny inspektor transportu drogowego) wszczyna postępowanie administracyjne w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, jeżeli wobec przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem:
1) wydano wykonalną decyzję administracyjną lub wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 74, s. 8; dalej: rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403), jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji,
2) orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji,
3) wydano wykonalną decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub
4) orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Częstotliwość występowania naruszeń, które jeżeli są popełniane wielokrotnie, są uznawane za poważniejsze i prowadzą do uruchomienia procedury oceny dobrej reputacji, oblicza się przez podzielenie całkowitej liczby wszystkich naruszeń o tym samym poziomie wagi przez średnią liczbę kierowców zatrudnionych w ciągu roku w przedsiębiorstwie transportowym.
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
! Dane zawarte w ewidencjach mają umożliwić szybką wymianę informacji między państwami członkowskimi o przedsiębiorcach i naruszeniach, jakie popełnili.
!Informacje z ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi, będą udostępniane jedynie upoważnionym organom.
!Uruchomienie rejestru zwiększy ryzyko wszczęcia postępowania zmierzającego do nałożenia sankcji administracyjnych związanych z utratą dobrej reputacji przez przedsiębiorcę wykonującego zawód przewoźnika drogowego lub zarządzającego transportem.