Właściciel nieruchomości zabudowanej ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem tego domu.
Jeśli budynek jest położony w głębi ogrodzonej działki, tabliczkę należy zawiesić również na ogrodzeniu. Na niej, oprócz numeru, widnieje nazwa ulicy (placu), przy której położona jest nieruchomość. W miejscach, gdzie ulice nie mają nazw (np. na wsiach), na tabliczce umieszcza się po prostu nazwę miejscowości. Koszt jej zakupu ponosi właściciel nieruchomości.
Dopełnienie opisywanego obowiązku musi nastąpić w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru. Ten ostatni nadaje właściwy miejscowo urząd gminy (miasta) w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku od właściciela budynku, więc to właśnie tam powinno się złożyć stosowne podanie. W dokumencie należy podać informacje o położeniu domu: nazwę ulicy, obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej, a także dołączyć kopię mapy obrazującej lokalizację nieruchomości. Cała procedura jest bezpłatna.
Władze gminy mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczkach dodatkowo nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy czy też osiedla. Część samorządów idzie jednak dalej i ustala wzory tabliczek, wskazując ich szerokość, wysokość, a nawet tło i kolor czcionki. Określają również dokładną wysokość, na której powinna być umieszczona tabliczka. Z opisu czytelnika wynika, że tak jest w gminie, na terenie której buduje on swój dom.
Takie praktyki są jednak niedopuszczalne, co potwierdzają organy nadzoru nad samorządami. Wojewodowie uznają, że gmina nie ma prawa regulowania wyglądu i rozmiaru tabliczek, gdyż ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne nie przewidziała dla samorządów takich kompetencji.
Oznacza to, że w kwestii tabliczek właściciel nieruchomości jest związany jedynie w zakresie treści, natomiast decyzja o wyglądzie i dokładnym miejscu umieszczenia na budynku pozostaje w gestii dysponenta domu. Ważne, by było to miejsce widoczne.
Przypominamy jednak, że niedopełnienie obowiązku umieszczenia na nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym, a także utrzymania jej w należytym stanie i oświetlenia jest wykroczeniem. Podlega grzywnie do 250 zł albo karze nagany.
Podstawa prawna
Art. 47a ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6, art. 47b ust. 1–4 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629). Załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125). Art. 64 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 5 października 2016 r., nr PN-II.4131.87.2016.MM (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 3329).