Marszałkowie są zaniepokojeni zbyt niskimi dotacjami na obsługę w 2017 r. zadań zleconych. W stanowisku podjętym na ostatnim konwencie postulują zwiększenie ich wysokości.
Problem ograniczonych środków dotyczy dwóch nałożonych na samorządy wojewódzkie zadań, które w całości są finansowane przez budżet państwa. Pierwszym jest prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Drugie to realizowanie postępowań z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego (z programu 500+), czyli ustalania kraju właściwego do wypłaty pomocy finansowej na dzieci, gdy jeden z członków rodziny przebywa w innym kraju UE. Obawy marszałków budzą przewidziane dla nich kwoty na obsługę tych zadań w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. Na przykład zarezerwowane dla woj. zachodniopomorskiego kwoty stanowią 22,45 proc. i 14,55 proc. złożonego przez samorząd zapotrzebowania na – odpowiednio – ośrodki adopcyjne oraz koordynację świadczeń. Z kolei na Mazowszu łączna suma dotacji na obydwa zadania to 2,2 mln zł, podczas gdy województwo potrzebuje minimum 5,6 mln zł.
Marszałkowie podkreślają, że utrzymanie dotacji na poziomie kwot przekazanych im w informacji od wojewodów wywoła ograniczenia w działalności ośrodków, a nawet ich likwidację, oraz spowoduje dłuższe rozpatrywanie spraw z zakresu koordynacji. Resort rodziny przekonuje jednak, że nie ma takiego zagrożenia.
– Podczas spotkania z marszałkami na konwencie wyjaśniałem, że środki są wystarczające – przekonuje Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny. Dodaje, że w przypadku ośrodków adopcyjnych kwota dotacji na przyszły rok pozostanie na poziomie tegorocznej, czyli ok. 31 mln zł. Natomiast w przypadku obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczego środki zostaną zwiększone, bo do marszałków trafi na ten cel 31 mln zł, podczas gdy w 2016 r. jest to 27 mln zł. Minister podkreśla, że w projekcie ustawy budżetowej większa część pieniędzy na realizację zadań zleconych została zapisana w rezerwach, a nie w budżetach wojewodów. Było to związane z tym, że resort na etapie konstruowania projektu prowadził prace nad uporządkowaniem zasad ich finansowania. Zakładają one m.in., że od przyszłego roku wszystkie regiony będą otrzymywać taką samą kwotę dotacji na obsługę jednej sprawy z zakresu koordynacji (160 zł).
– Zakończyliśmy już ten proces i w trakcie drugiego czytania ustawy budżetowej w Sejmie będą zgłoszone odpowiednie poprawki, które przesuną środki z rezerwy bezpośrednio do budżetów wojewodów – informuje Bartosz Marczuk.