Pracownicy urzędu miasta uzupełniają swoje wykształcenie. Są to studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Urząd częściowo refunduje opłaty za studia poniesione przez pracowników (czesne) zgodnie z umowami. Czy dofinansowanie czesnego stanowi wydatek strukturalny?
EKSPERT RADZI
Co do zasady przyjmuje się, że w przypadku pracowników administracji samorządowej do wydatków strukturalnych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zalicza się jedynie wydatki ponoszone w związku z ich uczestnictwem w studiach podyplomowych/doktoranckich. Wydatki ponoszone na studia licencjackie i magisterskie nie będą stanowiły wydatku strukturalnego w odniesieniu do pracowników administracji samorządowej i nie należy ujmować ich w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych.
Analogicznie jak w przypadku wydatków ponoszonych na szkolenia, wydatki poniesione na studia należy ująć w obszarze XV. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, kodzie 81. Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów.
Należy wykazać całkowite koszty związane ze studiami – łącznie z kosztami dojazdu (np. ryczałtem za benzynę), diet i zakwaterowania. Jednocześnie przy wydatkach ponoszonych na szkolenia pracowników należy mieć na uwadze to, że szkolenia zaliczane do obowiązkowych dla pracownika (np. przeciwpożarowe, bhp, udzielania pierwszej pomocy itp.) nie będą stanowiły wydatków strukturalnych. W sprawozdaniu ujmuje się wydatki ponoszone na szkolenia dodatkowe, nieobowiązkowe dla pracownika (np. język angielski, szkolenia informatyczne itp.).
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).