Projektem, który ma upowszechnić faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych, w poniedziałek ma zająć się rząd. Elektronizacja obiegu dokumentów ma przynieść korzyści zarówno administracji jak przedsiębiorcom.

Projekt założeń do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych powstał w Ministerstwie Rozwoju. Projektowane przepisy przewidują w pierwszym kroku wprowadzenie obowiązku przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zamawiających oraz możliwość wystawiania takich faktur przez wykonawców zamówień publicznych. Po dwóch latach od wejścia w życie przepisów obowiązek ten ma objąć obie strony.

E-faktury ustrukturyzowane pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Sensem ich wprowadzenia jest wyeliminowanie udziału manualnego wprowadzania danych do systemu, co jest konieczne przy dokumentach papierowych i innych formach e-faktur, np. w postaci obrazu graficznego.

Nowe przepisy miałyby wprowadzić również m.in. możliwość elektronicznego przetwarzania dokumentów, związanych z realizacją zamówień publicznych, w tym szczególnie: faktury korygującej, noty księgowej, zamówienia, potwierdzenia dostawy, protokołu zdawczo-odbiorczego.

Reklama

Potrzeba zmian w przepisach - napisano w uzasadnieniu - wynika przede wszystkim z konieczności wdrożenia przepisów unijnych. Według MR przejście na obrót ustrukturyzowanymi e-fakturami przyczyni się jednak także do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym zwiększy udział polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych innych państw członkowskich UE, obniży koszty transakcyjne w obrocie gospodarczym i w sprzedaży konsumentom indywidualnym i będzie miało korzystny wpływ na rozwój krajowego rynku płatności bezgotówkowych.

Zmiana pozwoli również m.in. - jak przekonuje MR - na bardziej efektywną kontrolę i nadzór realizacji wydatków budżetu państwa oraz wydatków dokonywanych przez jednostki sfery finansów publicznych, dokonywaną przez resort finansów właśnie na podstawie danych pochodzących z przetwarzanych na platformie dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych; umożliwi również wykorzystywanie zagregowanych danych z platformy przez organy statystyki publicznej; da możliwość powierzenia w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotowi zewnętrznemu realizacji zadań związanych z opracowaniem i prowadzenie platformy e-fakturowania, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań; pozwoli udostępniać dane pochodzących z przetwarzanych na platformie dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych organom kontroli skarbowej; oraz zapewni właściwą ochronę danych podczas ich przetwarzania i transmisji.

Jak podaje MR, w konsultacjach społecznych ideę zmian poparły Związek Banków Polskich i Business Centre Club. ZBP zwrócił uwagę, że zapewnienie jednolitych standardów dla obiegu informacji jest "kluczem do zapewnienia sprawnego procesu i nadzoru wykonania zamówienia publicznego", a przyjęte rozwiązania będą wykorzystywanie powszechnie w przyszłości dla obrotu fakturami w pozostałych obszarach życia gospodarczego.

Z kolei BCC wskazał, że wprowadzenie obligatoryjnego elektronicznego fakturowania w administracji przyniesie korzyści przedsiębiorcom, gdyż wystawianie e-faktury będą szybciej "przeprocesowane". Ponadto duże oszczędności dla budżetu, wynikające z elektronizacji procesu obiegu dokumentów.