Zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców to naczelne zasady towarzyszące zamówieniom publicznym. Ich przebieg musi być zgodny z prawem zamówień publicznych, do czego niezbędna jest znajomość fundamentalnych wymogów, jakie spełniać musi zamawiający i jakie jednocześnie chronią wykonawcę.

Za organizację zamówień publicznych odpowiedzialny jest zamawiający. To na jego barkach spoczywa obowiązek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Ponadto, osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne powinny odznaczać się bezstronnością i obiektywizmem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w wyjątkowych przypadkach. Nie ujawnia się np. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub takich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem publicznym i ochroną prywatności. Mowa tu zatem o takich informacjach jak dane osobowe czy wysokość wynagrodzenia.

Reklama

Postępowanie o udzielenie zamówienia, co do zasady, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Podczas przeprowadzania zamówień publicznych należy pamiętać o pierwszeństwie trybów przetargowych. Zgodnie z prawem zamówień publicznych dwoma podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Tylko w drodze wyjątku, w przypadkach określonych w ustawie, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej.

Niedopełnienie powyższych wymogów niejednokrotnie stanowi dla wykonawcy podstawę do odwołania. Przestrzeganie zasad prawa zamówień publicznych jest zatem nie tylko zabezpieczeniem prawnym dla zamawiającego, ale także gwarantem ochrony dla wykonawców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych