Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest dokumentem opracowywanym przez burmistrza i jako taka stanowi pomoc przy formułowaniu treści uchwały przez radnych. Sama w sobie nie jest jednak aktem prawa miejscowego – przypomina wojewoda kujawsko-pomorski.
Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) obowiązuje dopiero kilka miesięcy i samorządy mają problemy z jej stosowaniem. Jeden z nich ujawnił się w Kowalewie Pomorskim, gdy rada miejska podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i terenu przeznaczonego do rewitalizacji. Jako załącznik do uchwały wskazała „Diagnozę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. To dokument, który zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy opracowuje wójt na podstawie przeprowadzonych analiz. Wojewoda przypominał, że dokument ten nie może być włączony do uchwały. Diagnoza jako dokument analityczny ma pozostać jedynie narzędziem pomocnym przy tworzeniu uchwały.
„Natomiast załącznikiem do uchwały są mapy, na których wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji” – dodał wojewoda.