Wojewodowie wydają pierwsze rozstrzygnięcia nadzorcze w sprawie uchwał wyznaczających obszary rewitalizacji. Rozstrzygnięcia stwierdzają nieważność uchwał. Nasza gmina również przygotowuje taką uchwałę i chcielibyśmy uniknąć błędów. Jakie błędy są najczęściej wskazywane przez wojewodów?Analiza pojawiających się w ostatnich miesiącach rozstrzygnięć nadzorczych prowadzi do wniosku, że sporo gmin przy podejmowaniu uchwał wyznaczających obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji popełnia błędy proceduralne. Pojawiają się również dylematy, które będą rozstrzygnięte dopiero na szczeblu sądów administracyjnych. Jak np. w województwie kujawsko-pomorskim: czy do uchwały wyznaczającej obszary rewitalizacji dopuszczalne jest dodawanie jako osobnego załącznika diagnozy dotyczącej wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji? Wojewoda kujawsko-pomorski uznał, że nie, i stwierdził nieważność uchwały. Jego zdaniem diagnoza taka rzeczywiście uprzednio powinna być robiona, ale ujęcie jej jako załącznika powoduje, że staje się integralną częścią uchwały i ma charakter normatywny. Ustawodawca nie przewidywał natomiast takiej roli niniejszej diagnozy (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody kujawsko-pomorskiego z 25 maja 2016 r., nr 47/2016 LEX, i z 19 maja 2016 r., nr 46/2016 LEX). Dla bezpieczeństwa procedowania – na obecnym etapie gminy nie powinny zatem dołączać diagnozy jako załącznika.
Gminy nie mogą również wyznaczać obszaru rewitalizacji tak, aby wykraczał za granice obszaru zdegradowanego. Powinien się on zawierać w obszarze rewitalizacji – uznał wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 3 czerwca 2016 r. (nr IFIII.4131.1.77.2016). Choć gminy mają podstawy do wątpliwości (ustawodawca nie był w pełni precyzyjny), to nie mogą być one podstawą do wyznaczania w jednym miejscu gminy obszaru zdegradowanego, a w innym miejscu – obszaru rewitalizacji. Pojawiają się również rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał o przystąpieniu do prac nad programem rewitalizacji. Trzeba podkreślić, że taki program powinien być sporządzany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w uchwale rady gminy. Jeżeli występuje rozbieżność, można skutecznie podważać uchwały (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 27 kwietnia 2016 r., nr IF III.4131.1.49.2016). Co prawda możliwe jest realizowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w oderwaniu od zakresu terytorialnego wskazanego w uchwale wyznaczającej obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany, ale może to mieć miejsce w wyjątkowych przypadkach.
Podstawa prawna
Art. 8 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. nr 1777).