Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) miało przygotować i opublikować na swojej stronie internetowej przykłady tego, jak mają wyglądać standardy ochrony małoletnich w placówkach, w których przebywają dzieci, ale do tej pory nie wywiązało się z tej obietnicy.

Przypomina o tym Związek Powiatów Polskich (ZPP), który chce poruszyć ten temat na najbliższym posiedzeniu zespołu ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obowiązek wdrożenia wspomnianych standardów nakłada art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.), który został wprowadzony ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606), czyli tzw. ustawą Kamilka.

Zgodnie z tym przepisem wymóg posiadania standardów ochrony małoletnich został nałożony na różnego typu placówki, np.: oświatowe, opiekuńcze, resocjalizacyjne, religijne, artystyczne, sportowe i medyczne, a także podmioty świadczące usługi hotelarskie i turystyczne. W tym dokumencie powinny one określić m.in. zasady zapewniające bezpieczne relacje między dziećmi a personelem placówki, procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka lub posiadania informacji w tej sprawie czy zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za stosowanie standardów. Co istotne, choć ustawa Kamilka obowiązuje od 15 lutego br., to placówki i podmioty objęte art. 22b otrzymały dodatkowe sześć miesięcy na wypracowanie standardów – powinny mieć więc je gotowe najpóźniej do 15 sierpnia. Za ich brak jest przewidziana zaś kara grzywny w wysokości do 250 zł.

Jednocześnie jeszcze w trakcie prac nad ustawą, które toczyły się w Sejmie, uczestniczący w nich przedstawiciele MS zapowiadali, że powstaną przykładowe wzory standardów. Miał się tym zająć specjalny zespół, składający się z ekspertów reprezentujących różne instytucje, o którego powołaniu resort informował na początku tego roku. To on właśnie miał przygotować wytyczne i wzory standardów dla poszczególnych rodzajów placówek. Co więcej, na stronie internetowej MS miała znaleźć się zakładka, w której zostaną one umieszczone.

– Czekaliśmy cierpliwie na efekty prac tego zespołu, ale mamy już czerwiec i do tej pory przykłady standardów nie są dostępne. Dlatego postanowiliśmy poruszyć tę kwestię na forum zespołu KWRiST i będziemy chcieli zapytać się na jego posiedzeniu, na jakim obecnie etapie są prace nad standardami – mówi Katarzyna Liszka-Michałka z ZPP.

Dodaje, że w związku z tym że za chwilę będą wakacje, to wiele szkół czy poradni psychologiczno-pedagogicznych opracowało już standardy ochrony małoletnich, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę przed 15 sierpnia. Nie wiadomo jednak, jaka jest ich jakość. Mając ich wzory, mogłyby zaś je ewentualnie skorygować, gdyby okazały się niewystarczające. ©℗