Sposób wykonania uchwały należy do kompetencji burmistrza. Organ stanowiący nie może więc w niej wskazać osoby odpowiedzialnej za realizację lokalnej karty dużej rodziny (KDR).
Tak uznał wojewoda dolnośląski, który stwierdził częściową nieważność uchwały rady Polkowic wprowadzającej Program „Polkowicka Karta Dużej Rodziny”. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. zapisu, w którym radni wyznaczyli dyrektora ośrodka pomocy społecznej jako koordynatora wspomnianego programu. Wojewoda podkreślił, że takie postanowienie stanowi istotne naruszenie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Zgodnie z nim jednym z zadań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest określanie sposobu wykonywania uchwały radnych. Tym samym nie mieli oni prawa do tego, aby regulować kwestię, która nie jest dla nich zarezerwowana.
Ponadto wojewoda zakwestionował te postanowienia uchwały, które wyposażały dyrektora OPS w konkretne instrumenty pozwalające mu na wykonywanie programu wspierania rodzin wielodzietnych. Dotyczyło to zapisu, na podstawie którego koordynator ma określić wzór deklaracji wypełnianej przez firmy i instytucje, które chcą się przyłączyć do lokalnej KDR oraz podpisywanego potem porozumienia.