Tak wynika z jednego z najnowszych rozstrzygnięć nadzorczych wojewody kujawsko-pomorskiego. Sprawa dotyczyła oceny zgodności z prawem uchwały rady gminy z lutego 2024 r. W dokumencie tym ustalono regulamin określający składniki wynagrodzenia należnego zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina, oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród. Wojewoda oceniał sformułowanie: „od 10 proc. do 30 proc. dla dyrektora” oraz „od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy”.

Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym przywołał art. 30 ust. 2 ustawy – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.). Zgodnie z nim wysokość dodatków może być uzależniona od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy. Nieuprawnione jest różnicowanie wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dla dyrektora szkoły. Narusza to art. 30 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 6 Karty nauczyciela i par. 6 rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.), a także konstytucyjną zasadę równości, wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP.

Ponadto według wojewody organ gminy nie może wskazywać dni i okresów, za które dodatek będzie przysługiwał lub nie. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy stosowanymi pomocniczo wraz z Kartą nauczyciela, popartymi orzecznictwem, dodatki stanowią integralną część wynagrodzenia nauczyciela, o ile zostały przyznane. Przysługują nauczycielowi wraz z wynagrodzeniem zasadniczym.

Dlatego też wojewoda kujawsko-pomorski uznał uchwałę rady gminy dotyczącą różnej wysokości dodatków dla nauczycieli i dyrektora szkoły za nieważną. ©℗