Środki z funduszy europejskich przyczyniły się do podniesienia poziomu ochrony środowiska w naszym kraju oraz dostępności usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Przy czym paradoksalnie dla firm wodociągowo-kanalizacyjnych ich wykorzystanie stało się dziś źródłem bardzo poważnego problemu.A wszystko za sprawą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2016 r. (sygn. akt II OSK 178/16). Otóż potwierdził on linię orzeczniczą WSA we Wrocławiu, który zanegował możliwość uwzględniania w kalkulacji taryfowej firm wodociągowo-kanalizacyjnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji unijnych. Konsekwencją tego orzeczenia jest widmo poważnych problemów finansowych dla znacznej części przedsiębiorstw będących beneficjentami takich pieniędzy.