Taką zmianę zamierza wprowadzić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które rozpoczęło już pracę nad projektem nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Resort proponuje m.in. zniesienie obowiązku zawierania przez powiat umowy ubezpieczenia OC pojazdu, który stał się jego własnością po orzeczeniu przez sąd przepadku na jego rzecz, o ile nie zostanie on wprowadzony do ruchu.
– Pojazdy te są z reguły bezużyteczne. Poza nielicznymi wyjątkami są one wycofywane z eksploatacji, nie będą więc wprowadzane do ruchu. A zatem zawieranie umowy ubezpieczenia OC w praktyce jedynie na okres związany z przeprowadzeniem procedury przekazania pojazdu wycofanego z eksploatacji do przetworzenia jest nieracjonalne – wyjaśnia resort, uzasadniając swoje propozycje.
Reklama
MSWiA wskazuje również, że należy mieć na uwadze, że co do zasady, przewłaszczeniu na rzecz powiatu podlegają pojazdy usunięte z drogi, które nie zostały odebrane z parkingu strzeżonego w terminie trzech miesięcy od dnia jego usunięcia. W praktyce postępowanie przed sądem rozstrzygającym w przedmiocie przewłaszczenia trwa znacznie dłużej i z reguły dotyczy maszyn znajdujących się w bardzo złym stanie technicznym (zazwyczaj z uszkodzeniami powypadkowymi) kwalifikującymi je do recyklingu. Mimo to z punktu widzenia przepisów ubezpieczeniowych powiat, jako nowy właściciel pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji (którego okres ochrony ubezpieczeniowej już wygasł), jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
– Konieczność realizacji tego obowiązku w odniesieniu do pojazdu, który i tak w nieodległym czasie zostanie poddany recyklingowi, z jednej strony oznacza dla powiatu nieuzasadnione koszty, z drugiej zaś – zbędne czynności biurowe – uważa resort.
Dodatkowo ministerstwo proponuje skrócenie do miesiąca (z trzech, w przypadku gdy właściciel jest znany) czasu przechowywania rowerów i wózków rowerowych, po którym mogą one przejść na własność powiatu.
Chce też wprowadzić możliwości zwiększenia opłaty za usunięcie pojazdu, która została ustalona uchwałą rady powiatu. Taka opcja będzie istniała jednak tylko wtedy, jeżeli tego typu czynność ze względu na stan techniczny auta wymagała wykonania ponadstandardowych działań lub wykorzystania dodatkowego sprzętu.
Etap legislacyjny
Prace nad projektem w resorcie