Charakterystyka stref planistycznych, metoda tworzenia gminnego katalogu takich stref, a także procedura dokumentowania prac planistycznych przy tworzeniu planu ogólnego czy wydawaniu wypisów i wyrysów z tego dokumentu – to najważniejsze zagadnienia omawiane w rozporządzeniu ministra rozwoju i technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy przekazanego do konsultacji publicznych.

Propozycja resortu jest związana z wchodzącą w życie 24 września br. ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688). Wprowadza ona wiele istotnych zmian w zakresie planowania przestrzennego.

Jedną z ważniejszych jest stworzenie nowego narzędzia planistycznego – planu ogólnego. Ma on zastąpić dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Każda gmina będzie musiała uchwalić plan obejmujący całą JST, który będzie aktem prawa miejscowego. Ten obowiązek wejdzie w życie już za nieco ponad dwa lata, bo do końca 2025 r. (o zastrzeżeniach samorządów w tym zakresie, również jeśli chodzi o tempo wprowadzanych zmian, pisaliśmy m.in. w artykule „Za mało czasu i pieniędzy dla gmin na plany ogólne”, DGP nr 75/2023).

Nowelizacja nakłada na ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obowiązek uregulowania, w drodze rozporządzenia, sposobu sporządzania nowych planów ogólnych. Rozporządzenie ma uporządkować również kwestie związane z metodą obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz z chłonnością terenów niezabudowanych.

Poza planami ogólnymi nowelizacja wprowadza zintegrowany plan inwestycyjny. Ma to być szczególny rodzaj planu miejscowego uchwalany na wniosek inwestora po podpisaniu umowy z gminą. Ponadto nowością będzie rejestr urbanistyczny, który od 2026 r. trzeba będzie prowadzić w systemie teleinformatycznym i bezpłatnie udostępniać wszystkim zainteresowanym.©℗