Emigrant z Syrii, który wzbudzi podejrzenia polskich służb, nie wjedzie do Polski. Tak zakłada nowelizacja z 20 maja 2016 r. ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 783), która obowiązuje od niedzieli.
Zgodnie z nią przed przystąpieniem do relokacji uchodźcy szef Urzędu ds. Cudzoziemców zwróci się do komendanta głównego Straży Granicznej, Policji czy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – a w razie potrzeby także do innych organów – z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej danej osoby i jej pobyt mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Na zebranie i przekazanie tych informacji będą oni mieli 45 dni. Termin ten będzie mógł zostać przedłużony o kolejnych 14 dni, ale tylko w uzasadnionych sytuacjach. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z organów obowiązanych do przekazania danych poinformuje, że wjazd cudzoziemca do Polski może stanowić zagrożenie, nie zostanie on zakwalifikowany do przesiedlenia. Przy czym procedurze sprawdzania nie będą poddawane dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia.
Na razie nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do przyjazdu uchodźców do Polski.
– W pierwszej turze mieliśmy przyjąć 100 osób, ale żadna z nich nie przeszła pomyślnie weryfikacji – informuje Jakub Dudziak z Urzędu ds. Cudzoziemców.
Z kolei Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, podkreśla, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski. – Mechanizm stałej relokacji nie rozwiązuje problemów. Ważne jest uszczelnienie zewnętrznej granicy UE, w co Polska się aktywnie angażuje – mówił Mariusz Błaszczak w Bułgarii na piątkowym spotkaniu z wicepremier tego kraju.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało również przepisy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo w Polsce w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży oraz szczytem NATO. Przywraca kontrolę na granicy z Czechami, Niemcami, Litwą oraz Słowacją w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r.
Szczegółowy wykaz przejść granicznych, a także m.in. czas ich otwarcia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. poz. 840). Przykładowo przejścia graniczne na granicy z Czechami w Jaworzynce czy Cieszynie będą otwarte całodobowo.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie w niedzielę i wtorek