Samorządy będą musiały w tym roku w każdym miesiącu informować wojewodów o liczbie przyznanych świadczeń wychowawczych. Od 2017 r. dane będą przekazywane kwartalnie.
Taki wymóg przekazywania informacji przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Określa ono wzory tabel, które będą musiały wypełniać gminy (załączniki nr 1 i 3) oraz marszałkowie województw (załącznik nr 2).
Co do zasady informacje m.in. o wydatkach na nowe świadczenie, kosztach obsługi jego wypłacania, liczbie rodzin i dzieci nim objętych, będą przekazywane wojewodom za okresy kwartalne do 15. dnia kolejnego miesiąca. Potem w formie sprawozdania zbiorczego będą trafiać do resortu pracy. Jednak taka procedura postępowania będzie obowiązywała dopiero od przyszłego roku. W tym gminy zostaną zobowiązane do przesyłania danych za każdy miesiąc. Będą na to miały czas do 7. dnia kolejnego miesiąca. Taka częstotliwość zbierania i przekazywania informacji ma pomóc w monitorowaniu wdrażania ustawy oraz jej ocenie. Łagodniejsze obowiązki sprawozdawcze od samego początku przewidziano z kolei dla marszałków województw. Będą oni odpowiadać za sprawozdawczość dotyczącą rodzin, których jedna z osób pracuje w państwach Unii Europejskiej. Zarówno w 2016 r., jak i przyszłych latach marszałkowie będą przekazywać sprawozdania kwartalne.
Z kolei z dodatków wychowowawczych będą mogły od 1 kwietnia korzystać osoby pełniące funkcję rodziców zastępczych. W związku z tym przygotowany został projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wprowadza ono dodatkowy – w porównaniu do cały czas jeszcze obowiązujących regulacji – załącznik nr 3. To w nim właśnie określone są tabele związane z wypłacaniem przez powiaty dodatku wychowawczego. Sprawozdania dotyczące tego świadczenia powiaty będą przekazywały wojewodom za każdy kwartał. Nie zmieni się natomiast termin przesyłania innych danych. Tak jak do tej pory będą one obejmowały okresy półroczne.
Obydwa projekty przewidują przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń