Samorządy będą musiały w tym roku w każdym miesiącu informować wojewodów o liczbie przyznanych świadczeń wychowawczych. Od 2017 r. dane będą przekazywane kwartalnie.
Taki wymóg przekazywania informacji przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Określa ono wzory tabel, które będą musiały wypełniać gminy (załączniki nr 1 i 3) oraz marszałkowie województw (załącznik nr 2).
Co do zasady informacje m.in. o wydatkach na nowe świadczenie, kosztach obsługi jego wypłacania, liczbie rodzin i dzieci nim objętych, będą przekazywane wojewodom za okresy kwartalne do 15. dnia kolejnego miesiąca. Potem w formie sprawozdania zbiorczego będą trafiać do resortu pracy. Jednak taka procedura postępowania będzie obowiązywała dopiero od przyszłego roku. W tym gminy zostaną zobowiązane do przesyłania danych za każdy miesiąc. Będą na to miały czas do 7. dnia kolejnego miesiąca. Taka częstotliwość zbierania i przekazywania informacji ma pomóc w monitorowaniu wdrażania ustawy oraz jej ocenie. Łagodniejsze obowiązki sprawozdawcze od samego początku przewidziano z kolei dla marszałków województw. Będą oni odpowiadać za sprawozdawczość dotyczącą rodzin, których jedna z osób pracuje w państwach Unii Europejskiej. Zarówno w 2016 r., jak i przyszłych latach marszałkowie będą przekazywać sprawozdania kwartalne.