Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) powinny jak najszybciej przesłać do gmin informacje na temat zebranych w 2015 r. śmieci. Z tego obowiązku nie zwalnia ich brak oficjalnego wzoru formularza.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami PSZOK miały obowiązek złożyć roczne sprawozdania do końca stycznia. Problem polega na tym, że resort środowiska jeszcze nie opracował nowej wersji formularza za 2015 r. – Z powodu dużej liczby zgłoszonych uwag do projektu nowe rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi nie zostało jeszcze wydane – wyjaśnia MŚ.
Reklama
I dodaje, że bez względu na to opóźnienie prowadzący PSZOK mają obowiązek przekazania wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta informacji wymaganych w art. 9na ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.). – Powoli spływają do nas sprawozdania od PSZOKów, ale jeszcze nie mamy wszystkich – mówi Martyna Jakób, Związek Międzygminny Ślęza-Oława.
Są to dane dotyczące m.in. masy: poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło czy budowlanych i rozbiórkowych. W sprawozdaniu trzeba też zamieścić informacje na temat sposobu zagospodarowania śmieci czy instalacji, do których zostały przekazane.
MŚ wskazuje, że z uwagi na brak nowego formularza forma przekazania tych danych jest dowolna. To niestety może spowodować problemy z dalszym przesyłaniem tych informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu czy później do resortu.
– Po otrzymaniu danych z PSZOK-ów sumujemy te dane i przekazujemy do marszałka. Jeżeli byłyby przekazywane w różnej formie, mogłoby to spowodować utrudnienia z ich przesyłaniem dalej. Aby temu zapobiec poprosiliśmy PSZOK-i, aby informacje przekazywały na podstawie formularzy za 2014 r. – wyjaśnia Martyna Jakób.