Spółdzielnie mieszkaniowe były zobowiązane do składania deklaracji śmieciowych i uiszczania opłat za odpady komunalne. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) zobowiązała właścicieli nieruchomości do składania deklaracji śmieciowych. Dokument z informacją niezbędną do określenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą przesłać do wójta, burmistrza lub prezydenta. Zdaniem Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu nie jest ona właścicielem nieruchomości, zatem nie mogła zostać zobowiązana do przekazywania deklaracji – jej zdaniem ten obowiązek powinien ciążyć na mieszkańcach poszczególnych lokali.
Z tą interpretacją nie zgodził się samorząd. – To spółdzielnia mieszkaniowa pełni rolę osoby sprawującej zarząd nieruchomością wspólną, więc na niej ciąży obowiązek złożenia jednej deklaracji dla odrębnej nieruchomości (a nie dla poszczególnych lokali) i uiszczenia jednej opłaty – argumentował organ.
Do tego stanowiska przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Spółdzielnia mieszkaniowa złożyła więc skargę kasacyjną. – W 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która doprecyzowała przepisy tak, aby nie budziło wątpliwości, czy spółdzielnia jest zobowiązana do składania deklaracji. Z uzasadnienia wprowadzonych przez parlament zmian wynika, że istniała konieczność nowelizacji przepisów, ponieważ dotychczasowe nie wskazywały, że to spółdzielnia jest zobowiązana do składania deklaracji – argumentował pełnomocnik spółdzielni.
NSA jednak oddalił skargę kasacyjną. Jego zdaniem sąd wojewódzki prawidłowo wywiódł, że to spółdzielnia była zobowiązana do składania deklaracji. – Przepisy wskazywały, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nad budynkiem i jest nią spółdzielnia mieszkaniowa. Z tego powodu zarzuty w skardze kasacyjnej należy uznać za niezasadne – wskazała Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, sędzia NSA.
Sąd odniósł się również do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. – Doprecyzowała tylko przepisy, które mogłyby budzić wątpliwości, ale to nie znaczy, że na mocy wcześniej obwiązującej regulacji spółdzielnia nie była zobowiązana do składania deklaracji – podsumowała Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1787/14, II FSK 1834/14, II FSK 2868/14.