TEZA: Sąd musi zindywidualizować grzywnę wymierzaną organowi za bezczynność, czyli wskazać przyczyny, które legły u podstaw jej określenia w konkretnej kwocie.
Sygn. akt II OSK 225/15
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO