Do 4 marca 2024 r. wydłużony został okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Do tego terminu będzie też przysługiwać świadczenie za zapewnianie im miejsca do mieszkania i wyżywienia.

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1332). Wymaga ono dostosowania do wprowadzonych w czerwcu br. zmian w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), czyli tzw. specustawie ukraińskiej. W ich efekcie z 24 sierpnia tego roku do 4 marca przyszłego roku wydłużony został czas, w którym uchodźcy mogą przebywać legalnie w Polsce.

Natomiast obowiązujący obecnie wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania (stanowi ona załącznik do wspomnianego wniosku), w której należy zaznaczyć konkretne dni, w których zapewniany był dach nad głową uchodźcom, kończy się na 24 sierpnia br. Aby więc również po tej dacie podmioty i osoby fizyczne mogły korzystać z przysługującego im prawa do świadczenia, w zmienionej wersji karty dodane zostały kolejne rubryki z dniami miesiąca aż do 4 marca 2024 r.

Co istotne, przedstawiony przez resort spraw wewnętrznych projekt nowelizacji rozporządzenia nie uwzględnia przewidzianej przez przepisy specustawy ukraińskiej możliwości dodatkowego wydłużenia okresu legalnego pobytu w Polsce. Zakłada on bowiem, że dzieci, które wg stanu na 4 marca 2024 r. będą uczniami polskiej lub ukraińskiej szkoły, a także ich rodzice, będą mogli pozostać legalnie w Polsce do 31 sierpnia lub 30 września przyszłego roku. Niewykluczone jednak, że rozporządzenie zostanie ponownie zmodyfikowane na początku 2024 r., dzięki czemu jego przepisy pozwolą na otrzymywanie pomocy finansowej za udzielanie zakwaterowania i wyżywienia również po 4 marca.

Świadczenie pieniężne, które wynosi 40 zł dziennie za jedną osobę, jest przyznawane i wypłacane przez gminę. Co do zasady należy się za okres nie dłuższy niż 120 dni liczonych od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony. Jakie to są okoliczności, określa rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2022 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1381), które przewiduje, że okres wypłaty świadczenia może przekroczyć 120 dni, m.in. gdy uchodźca jest niepełnosprawny, skończył 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), samotnie wychowuje troje lub więcej dzieci.

– Średnio w ciągu tygodnia przyjmujemy ok. 100 wniosków. Oczywiście w porównaniu z pierwszymi miesiącami po wybuchu wojny jest ich zdecydowanie mniej, ale i tak widać, że świadczenie cały czas cieszy się sporym zainteresowaniem – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Dodaje, że wśród składanych wniosków sporadycznie pojawiają się te o przyznanie 40 zł za udzielenia schronienia osobom, które po raz pierwszy przyjechały do Polski. Większość dotyczy kontynuacji pobierania świadczenia po 120 dniach – głównie na osoby spełniające kryterium wieku oraz które są niepełnosprawne.©℗