Świadczenie pieniężne na pokrycie przez cudzoziemca we własnym zakresie kosztów pobytu w Polsce ma wzrosnąć o 26 zł miesięcznie dla osoby samotnej, a dla 3- i 4-osobowej rodziny odpowiednio o 150 i 225 zł na osobę. Podwyższenie kwot tych oraz innych świadczeń dla imigrantów, którzy w Polsce starają się o ochronę międzynarodową (tj. status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą), to propozycja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Została ona zawarta w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Zakłada on, że świadczenie dla osoby samotnie gospodarującej wyniesie 776 zł (obecnie: 750 zł), a dla osoby w rodzinie 600 zł. Ta ostatnia kwota pozostaje bez zmian w odniesieniu do rodziny dwuosobowej. Natomiast obecnie świadczenia dla rodziny trzyosobowej oraz czteroosobowej i większej są niższe i wynoszą odpowiednio 450 zł na osobę oraz 375 zł na osobę. Zaproponowana waloryzacja ma umożliwić cudzoziemcom utrzymanie się przynajmniej na poziomie zaspokajania podstawowych potrzeb.

W projekcie przewidziano też zmianę wysokości stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku dla cudzoziemców, a także ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego obcokrajowcom w zamian za wyżywienie w ośrodku. Stawki te ostatnio, tj. 1 listopada 2022 r., zostały podniesione z 9 na 11 zł. Obecnie planowane jest ponowne ich podniesienie z 11 zł do 15 zł za osobę na dzień.

Zmianie ma ulec także wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej, związanej z pobytem w ośrodku dla cudzoziemców, która jest wypłacana co miesiąc. Proponuje się zwaloryzowanie tej stawki z 20 zł do 30 zł na osobę w miesiącu.

Wreszcie w projekcie rozporządzenia proponuje się również zwiększenie wysokości podwyższonego kieszonkowego związanego z pobytem w ośrodku. Obecnie wysokość standardowego kieszonkowego wynosi 50 zł na miesiąc. Natomiast w przypadku wykonywania przez cudzoziemca prac porządkowych na rzecz ośrodka, tłumaczeń ułatwiających porozumiewanie się między pracownikami ośrodka a cudzoziemcami lub prowadzenia zajęć kulturalno -oświatowych na rzecz innych obcokrajowców przebywających w ośrodku kieszonkowe może być podwyższone do 100 zł. Projekt przewiduje podwyższenie tej drugiej kwoty o 50 zł. Ma to być motywacją do większego zaangażowania cudzoziemców w działalność ośrodka. ©℗