Obszar zaawansowany pod względem urbanizacyjnym oraz zamieszkany przez co najmniej 500 tys. mieszkańców może być metropolią. Tak wynika z ustawy o związkach metropolitarnych, którą przyjął Sejm. Nie przychylił się do poprawki zaproponowanej przez senatorów, aby metropolię mógł tworzyć teren obejmujący już 350 tys. osób.

Nie zgodził się również z zaproponowaną przez Senat zmianą zasad finansowania działalności związków metropolitalnych. Izba chciała zastąpić udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze tego związku nowym źródłem – dotacją z budżetu państwa. Byłaby przyznawana przez pięć lat i w każdym roku miała wynosić maksymalnie 180 mln zł. Jednak tę poprawkę Sejm odrzucił.
Zgodził się zaś z poprawkami, które odnosiły się do pełnomocnika ds. utworzenia związku metropolitalnego, który ma sprawować pieczę nad jego utworzeniem pod względem organizacyjnym i prawnym. Będzie on zobowiązany do zwołania pierwszej sesji zgromadzenia związku w ciągu 30 dni od jego utworzenia. Posłowie przyjęli również poprawkę, która doprecyzowuje okres, w którym pełnomocnik pełni funkcję organów związku (np. zgromadzenia i zarządu) oraz określa termin przejścia na nie zadań wykonywanych przez niego.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta