Na rachunek bieżący (subkonto dochodów) jednostki budżetowej wpłynęły środki pomyłkowo wpłacone przez kontrahenta. Czy wpływ tych środków do czasu wyjaśnienia przyczyny i tytułu ich wpływu jednostka powinna ująć na koncie 245 Wpływy do wyjaśnienia?
Dziennik Gazeta Prawna
Konto 245 Wpływy do wyjaśnienia zostało wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia konto to służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych. Oznacza to, że na koncie tym powinny być ewidencjonowane wyłącznie wpływy, które po wyjaśnieniu będą stanowiły dochody budżetowe, i to zarówno gromadzone na rachunku bieżącym jednostki, jak i na wydzielonym rachunku dochodów (dotyczy jednostek oświatowych).
W przeciwnym wypadku wpływ środków omyłkowo wpłaconych przez kontrahenta powinien być zaewidencjonowany na koncie 240 Pozostałe rozrachunki.
Ponieważ konto 130 Rachunek bieżący jednostki służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych planem finansowym jednostki, w mojej ocenie zasadne będzie przekazanie wpłaconych omyłkowo środków na inny rachunek bankowy, zwany w praktyce rachunkiem depozytowym.
Zapisy księgowe związane z operacjami opisanymi powyżej przedstawiono na schemacie.
SCHEMAT
Objaśnienia:
1. WB – wpływ na rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów) środków pomyłkowo wpłaconych przez kontrahenta niestanowiących dochodów budżetowych: strona Wn konta 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów), strona Ma konta 240 Pozostałe rozrachunki (analityka: wpływy do wyjaśnienia i kontrahent);
2. WB – przekazanie z rachunku bieżącego jednostki na rachunek depozytowy środków pomyłkowo wpłaconych przez kontrahenta niestanowiących dochodów budżetowych: strona Wn konta 141 Środki pieniężne w drodze, strona Ma konta 130 rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów);
3. PK – ujemny zapis techniczny dla zachowania czystości obrotów – kwota ujemna: strona Wn konta 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów), strona Ma konta 130 rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów);
4. WB – wpływ na rachunek bankowy depozytowy środków przekazanych z rachunku bieżącego jednostki jako pomyłkowo wpłaconych przez kontrahenta: strona Wn konta 139 Inne rachunki bankowe (analityka: wpływy do wyjaśnienia), strona Ma konta 141 Środki pieniężne w drodze;
5. WB – zwrot na rachunek bankowy kontrahenta pomyłkowo wpłaconych środków: strona Wn konta 240 Pozostałe rozrachunki (analityka: wpływy do wyjaśnienia i kontrahent), strona Ma konta 139 Inne rachunki bankowe (analityka: wpływy do wyjaśnienia).
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).