W gminnym ośrodku kultury i sportu kontrolę wykonania wydanych poprzednio zaleceń pokontrolnych ma prawo przeprowadzić burmistrz, ponieważ gmina jest organem założycielskim ośrodka. Sprawuje również nadzór nad jego dochodami, a także wydatkami, przychodami, rozchodami i przekazywanymi dla niego dotacjami z budżetu, bo są one określone uchwałą budżetową gminy. Dlatego zamieszczone w protokole pokontrolnym dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, zawarcie umowy o pracę, okres zatrudnienia, wymiar etatu, wynagrodzenie za pracę,) osoby, co do której stwierdzono nieprawidłowości przy zatrudnieniu, mogły zostać udostępnione burmistrzowi. GIODO uznał, iż nie było to postępowanie nielegalne, tym bardziej że skoro burmistrz usunął dane osobowe z protokołu zamieszczonego na stronie internetowej BIP urzędu miasta, to nie są one przetwarzane.
DECYZJA DOLiS/DEC-694/13/40965, 40972
Reklama
● (...) Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) określa obowiązki administratora danych osobowych, do których należy przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem przesłanek określonych w ustawie. (...) przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych (...) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (...) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (...), jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (...), jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (...). Każda z przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych ma charakter autonomiczny i niezależny (...) spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

Reklama
● (...) Ośrodek (...) jest gminną instytucją kultury, dla której gmina (...) jest organem założycielskim i (...) stale z budżetu dotuje tę instytucję, co znajduje oparcie w treści art. 28 ust. 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406). (...) Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji (...) podmiotowej (...) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, (...) celowej na realizację wskazanych zadań i programów (...). Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. (...) Regulacje statuują prawo burmistrza do przeprowadzenia kontroli w (...) ośrodku, jako w nadzorowanej przez niego jednostce organizacyjnej.
● (...) Wynagrodzenie pracownicze w ośrodku jest finansowane ze środków dotacji z budżetu gminy (...).Tym samym kontrola prawidłowości wydatkowania tych środków leży w zakresie kompetencji burmistrza.(...) Nie sposób czynić zarzutu nielegalnego udostępnienia ww. protokołu dyrektorowi ośrodka – jako podmiotowi kontrolowanemu, burmistrzowi – jako podmiotowi zlecającemu kontrolę oraz funkcjonującym w ramach urzędu miasta (...), skarbnikowi gminy i kierownikowi referatu edukacji, kultury i promocji. (...) Burmistrz usunął dane osobowe skarżącego w zakresie jego imienia i nazwiska ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu miejskiego (...) i aktualnie nie są one przetwarzane w sposób zakwestionowany w treści skargi.
● Stosownie do postanowień art. 105 par. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (...), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Analiza przepisu art. 105 par. 1 k.p.a. wskazuje, że postępowanie administracyjne nie może toczyć się w sytuacji, gdy w jego toku przestał istnieć jego przedmiot, bądź też przedmiot ten nie istniał już przed wszczęciem postępowania.