Ma ona pomóc samorządom w uporządkowaniu ładu przestrzennego – radni mogą np. wpisać w uchwale zakaz wieszania reklam czy określić ich wielkość. Osoby, które nie podporządkują się pod gminne wytyczne, muszą się liczyć z karą. Jej wysokość ma zależeć od powierzchni reklamy i ma wynosić 40-krotność opłaty reklamowej. Sankcje w pierwszej kolejności będą nakładane na podmioty, które ją umieściły. Natomiast, jeśli ustalenie tego okaże się niemożliwe, grzywnę będzie musiał zapłacić właściciel nieruchomości, na której znajduje się nielegalny baner.
Ponadto z noweli wynika, że samorządy będą zobowiązane do sporządzania audytów krajobrazowych województwa. W jego trakcie zidentyfikują krajobrazy występujące na całym obszarze, określą ich cechy charakterystyczne oraz dokonują oceny ich wartości – nie rzadziej niż raz na 20 lat.
Etap legislacyjny
Obowiązuje od 11 września 2015 r.