Samorządy będą mogły od 1 stycznia 2016 r. fakultatywnie obniżać należności za wywóz nieczystości dla osób wychowujących minimum trójkę dzieci.
Taką możliwość przewiduje nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), którą wczoraj zajmowali się posłowie. Pierwotnie złożony przez PiS projekt zmian w przepisach miał dotyczyć ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863). Jednak w trakcie prac na etapie komisji parlamentarzyści postanowili, że modyfikacje dotyczące udzielania ulg w opłatach za śmieci powinny zostać wprowadzone do ustawy bezpośrednio regulującej kwestie związane z wywozem nieczystości.
– Po konsultacjach z organizacjami samorządowymi postanowiliśmy też, że przyznawanie rodzinom wielodzietnym zniżek nie będzie obowiązkowe, ale fakultatywne – mówiła Marzena Machałek, poseł PiS i sprawozdawca ustawy.
Nowelizacja przewiduje, że rada gminy w drodze uchwały będzie mogła w całości lub części zwolnić z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie tylko te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej, ale również rodziny wielodzietne. Wprowadzenie ulg dla tej grupy nie jest zresztą nowym rozwiązaniem, bo taka możliwość funkcjonowała w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości do końca 2014 r. Jednak na skutek jej nowelizacji ten zapis został usunięty.
– Ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dużych rodzin i ma spowodować, że będą one ponosić niższe koszty związane z utrzymaniem domu – przekonywał Michał Stuligrosz, poseł PO.
W trakcie dyskusji posłowie zwracali też uwagę, że mogą wystąpić problemy z interpretacją nowej regulacji. – Z zaproponowanego zapisu ustawy nie wynika jasno, czy rodzina, która wprawdzie jest wielodzietna, ale nie wystąpiła o wydanie karty dużej rodziny, będzie uprawniona do ulg w opłatach za śmieci – wskazywał Tadeusz Tomaszewski, poseł SLD.
Inną sporną kwestią może być to, czy rodzice, którzy mogą korzystać z KDR nawet po tym, gdy ich dzieci skończą 18 lat, zachowają na zasadzie analogii prawo do niższej należności za wywóz nieczystości.
Etap legislacyjny
Drugie czytanie nowelizacji ustawy