Orzeczenie
Radni nie mogą ustalać wzoru deklaracji, którą musi złożyć firma, która chce udzielać zniżek na podstawie lokalnego programu wspierania rodzin wielodzietnych, ponieważ nie należy to do ich kompetencji.
Tak uznał wojewoda dolnośląski, który stwierdził nieważność niektórych zapisów uchwały Rady Miejskiej Strzelina. Dotyczyła ona przyjęcia programu „Strzelińska Rodzina Trzy Plus”, który ma wspierać rodziny wielodzietne. Radni w uchwale wskazali m.in., że z ofertą zniżek lub promocyjnych opłat mogą do niego przystąpić inne podmioty, w tym organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Ustalili wzór deklaracji, którą muszą wypełnić, aby dołączyć do programu.
Wojewoda postanowił unieważnić te zapisy ze względu na przekroczenie upoważnienia wynikającego z art. 27 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz.U. poz. 1863 ze zm.). Zgodnie z nim rada gminy, powiatu lub sejmik województwa, które przyjmują program zawierający szczególne uprawnienia dla osób wychowujących minimum troje dzieci, określają jego zakres podmiotowy, uprawnienia przysługujące członkom rodzin wielodzietnych oraz zasady jego realizacji. Zdaniem organu nadzoru regulacje związane z przystępowaniem partnerów do programu oraz zawieranie porozumień określających wzajemną współpracę wykraczają poza upoważnienie do wydania uchwały.
Jest to materia związana z wykonywaniem programu, która należy do wyłącznej kompetencji wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Przesądza o tym art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), który wskazuje, że to on wykonuje uchwały rady oraz określa sposób ich realizacji. Co więcej, to do zadań wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami samorządu i reprezentowanie go na zewnątrz.
Ponadto organ nadzoru unieważnił jeden z elementów kolejnego zapisu uchwały, który określał, w jakich sytuacjach rodziny tracą prawa do uczestnictwa w programie i muszą zwrócić swoje karty uprawniające do zniżek. Wśród wymienionych w nim przypadków, takich jak: zmiana miejsca zamieszkania, rezygnacja z kontynuowania nauki i usamodzielnienie się dziecka, zakwestionowany został ten ostatni. Wojewoda stwierdził, że to sformułowanie jest pojęciem nieostrym, pozwalającym na dużą swobodę w interpretacji, a więc posługiwanie się nim w akcie prawa miejscowego jest niedopuszczalne. ©?
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 24 lipca 2015 r. nr NK.N.4131.127.26.2014.MS6. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia