Dlatego zwróciła się do ministra finansów z prośbą o usunięcie nieprawidłowości. Postulat dotyczy zarządzenia generalnego dyrektora MF nr 24/BDG/2014. Nałożyło ono na pracowników służby cywilnej niezajmujących wyższych stanowisk obowiązek informowania o zamiarze podjęcia zajęcia zarobkowego.

Według RPO zarządzenie narusza art. 80 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1111 ze zm.). Prof. Lipowicz wskazuje, że przepis ten ma charakter zupełny. Oznacza to, że niedopuszczalne jest zmienianie lub uzupełnianie materii ustawowej, związanej z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia i zajęć zarobkowych w jakimkolwiek akcie prawnym. Tymczasem przepisy zarządzenia bezpodstawnie rozszerzają regulację ustawową. Zwrócił też uwagę, że unieważnianie dotychczasowych zgód może skutkować problemami dla radców prawnych zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, którzy na podstawie tych zgód powzięli już zobowiązania.
Przy tym RPO zastrzegł, że nie kwestionuje uprawnień dyrektora generalnego MF do wydawania zarządzeń. Jednak co podkreślił – w myśl art. 25 ust. 10 ustawy o służbie cywilnej – mają one być wydawane w celu realizacji zadań dyrektora generalnego (m.in. organizacji pracy). Przepis ten nie zawiera zaś upoważnienia do wydania aktu wykonawczego w sprawach związanych z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia.
Szef służby cywilnej oraz wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych we wzajemnej korespondencji w dużym stopniu podzielili te uwagi.