Gmina będzie mogła stworzyć za unijne pieniądze inkubator lokalnego przetwórstwa lub wybudować lokalną drogę. Jedną trzecią inwestycji musi jednak sfinansować we własnym zakresie.

Tak wynika z projektu ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Regulacja ta właśnie została skierowana do konsultacji. Określa m.in. typy projektów, które mogą być realizowane za pieniądze z Programu Leader 2014–2020 oraz zasady ubiegania się o nie. Samorządy za pośrednictwem lokalnych grup działania będą mogły otrzymać dofinansowanie nie tylko na działalność kulturalną – jak w poprzedniej perspektywie ale także na inwestycje. Możliwe będzie np. uzyskanie finansowania na budowę albo przebudowę dróg gminnych lub powiatowych, prowadzących do obiektów publicznych, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 63 proc. inwestycji, resztę wydatków będzie musiała pokryć z własnego budżetu.
Nowością dla samorządów będzie np. możliwość utworzenia inkubatora lokalnego przetwórstwa produktów rolnych. Samorząd dostanie środki na dostosowanie infrastruktury do potrzeb takiej działalności.
– Gmina będzie mogła np. w niszczejących pomieszczeniach, które znajdują się na jej terenie, przygotować przetwórnię dla drobnych producentów, np. pań z koła gospodyń wiejskich sprzedających swoje przetwory – podkreśla Stefan Sołomianko, ekspert ds. nowego Leadera.
Inkubator będzie mógł przyjąć formę prawną stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą lub spółdzielni – o tę formę wsparcia wnioskowali często liderzy lokalnych społeczności.
Z projektu wynika również, że lokalne grupy działania w nowej perspektywie będą nie tylko przyjmować wnioski gmin, przedsiębiorców i osób prywatnych o przyznanie unijnej pomocy z Leadera, ale również same realizować podobne projekty. Pieniądze na ich realizację będą przyznawane przez urzędy marszałkowskie.
– Projekty własne LGD będą jednak należały do rzadkości ze względu na potencjalny konflikt interesów. W takich sytuacjach grupa lokalna starająca się o pieniądze będzie musiała udowodnić, że żaden inny podmiot – gmina lub przedsiębiorca – nie jest zainteresowany realizacją danego przedsięwzięcia – zauważa Stefan Sołomianko.
Podstawową formą pomocy będzie refundacja kosztów. Limit pomocy na jednego beneficjenta będzie wynosił w całym okresie realizacji PROW 300 tys. zł. Wyjątkiem od tej zasady będą podmioty realizujące przedsięwzięcia w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego, dla których limit jest wyższy – wynosi 500 tys. zł.
2 mln zł tyle maksymalnie otrzyma gmina z Programu Leader na realizację inwestycji drogowej
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach