Czy kierownik urzędu gminy ma prawo wpływać na treść uchwał podejmowanych przez udziałowców wspólnoty gruntowej?
Dr Sylwia Naszydłowska radca prawny, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie / Dziennik Gazeta Prawna
Nie.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28, poz. 169 ze zm.) osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej tworzą spółkę do zarządu wspólnotą i właściwego zagospodarowania jej gruntów. Spółka, która ma osobowość prawną i działa na podstawie statutu, tworzona jest w drodze uchwały udziałowców, przy czym każdy z nich ma prawo jednego głosu, bez względu na wielkość posiadanych przez niego udziałów.
Zarząd spółki realizuje uchwały udziałowców, reprezentuje ją na zewnątrz, prowadzi dokumentację gruntów wspólnoty i współpracuje z wójtem w zakresie przygotowywanego przez niego projektu wykazu uprawnionych do udziałów we wspólnocie. Jak wynika z art. 23 ww. ustawy, wójt sprawuje głównie nadzór nad działalnością spółki. Jest to przepis bardzo ogólny i jak stwierdził WSA w Łodzi w wyroku z 12 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II SA Łd/19/13 LEX nr 1330729), jego istotą jest określenie podmiotów sprawujących ten nadzór. Nie można z niego wyprowadzać kompetencji do ingerencji wójta w zakres działania spółki, przy czym może on podejmować czynności, które wprost są wskazane w innych przepisach ustawy (por. postanowienie WSA w Gliwicach z 8 sierpnia 2007 r., sygn. akt II SAB/Gl 21/07).
Należy zatem stwierdzić, że kompetencje nadzorcze wójta odnoszą się jedynie do zatwierdzania: statutu spółki oraz dokonanych w nim zmian, wykazu zaległości wobec spółki, planów zagospodarowania i regulaminów użytkowania gruntów i urządzeń spółki czy wyrażenia zgody na zbycie, zamianę, jak również przeznaczanie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych albo ich części, a także na zaciąganie pożyczek pieniężnych. Wójt uczestnicząc w zebraniach udziałowców, może wraz z personelem gminy służyć głosem doradczym, gwarantować zabezpieczenie techniczne, np. w zakresie liczenia głosów nad daną uchwałą, oraz udostępniać dokumenty w zakresie ewidencji budynków i gruntów czy też podatków lokalnych.