Specjalny pełnomocnik ds. połączenia gmin będzie odpowiadał za przygotowanie nowej jednostki samorządowej do wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienie jej właściwej gospodarki finansowej.

Jego wprowadzenie przewiduje nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), do której Senat przyjął kilka poprawek. Zasadniczym celem nowych regulacji jest usunięcie barier prawnych utrudniających łączenie samorządów i umożliwienie tworzenia związków powiatowo-gminnych.

Samorządom będzie też łatwiej z sobą współpracować. Gminy będą mogły m.in. organizować wspólną obsługę administracyjną i finansową w tzw. centrach usług. Ponadto nowelizacja zmienia kilka innych ustaw. Wśród nich są regulacje dotyczące pomocy społecznej. Gminy będą mogły łączyć jej różne jednostki organizacyjne w jedną placówkę.

Na podobnej zasadzie będą mogły być łączone instytucje działające w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Nowelizacja wprowadza również zmiany do ustawy o ochronie przyrody. Zmniejszają one sankcje za wycinkę drzew bez zezwolenia. O połowę niższą karę będą mogły zapłacić te osoby, które nie są w stanie jej uiścić w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku dla finansów rodzinnych. Tak się stanie, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (1750 zł). Zmniejszona o połowę kara zostanie także wymierzona w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie. Samorząd nie nałoży kary, jeśli wyrąb rośliny będzie uzasadniony stanem wyższej konieczności.

Etap legislacyjny

Po poprawkach Senatu nowelizacja wraca do Sejmu