Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – pod taką nazwą funkcjonuje nowa formuła wydatkowania unijnych pieniędzy na szczeblu lokalnym. Zakłada ona, że środki z funduszy UE będą inwestowane w lokalne projekty z większym zaangażowaniem obywateli i przedsiębiorców.
Realizację nowego instrumentu terytorialnego w naszym kraju umożliwia ustawa z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378), która wczoraj weszła w życie.
Wprowadza ona do polskiego porządku przepisy unijne umożliwiające korzystanie w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 z wszystkich czterech funduszy strukturalnych i inwestycyjnych objętych wspólnymi ramami strategicznymi – tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – z większym zaangażowaniem lokalnych społeczności. Unijne pieniądze z tych źródeł będą mogły wydawać tzw. lokalne grupy działania (LGD). Mają one składać się z osób reprezentujących lokalne interesy publiczne i prywatne, a więc samorządów oraz partnerów społecznych i gospodarczych (w tym firm i organizacji pozarządowych) oraz mieszkańców.
LGD mają funkcjonować jako zrzeszenia, które będą mogły samodzielnie zarządzać pewną pulą unijnych środków, na podstawie stworzonej lokalnej strategii rozwoju. Aby skorzystać z pieniędzy w nowej perspektywie finansowej, LGD muszą powstać do końca 2015 r.
Etap legislacyjny
Ustawa weszła w życie 2 kwietnia 2015 r.