Ze 150 do 200 proc. kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej wzrośnie próg uprawniający do bezpłatnego posiłku lub zasiłku na jego zakup.

Taka zmiana znajdzie się w projekcie nowelizacji uchwały nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. poz. 1007), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jego zasady przewidują możliwość uzyskania trzech form wsparcia: posiłku, świadczenia pieniężnego na jego zakup oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Prawo do takiej pomocy mają dzieci, do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), w tym przede wszystkim osoby starsze, chore i niepełnosprawne.
Podstawowym warunkiem przyznania wsparcia jest spełnianie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 150 proc. tego stosowanego w pomocy społecznej, czyli 1164 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnej oraz 900 zł na członka rodziny. Próg ten zostanie podniesiony do 200 proc. To oznacza, że do programu będą kwalifikować się osoby samotne z dochodem nieprzekraczającym 1552 zł oraz rodziny z dochodem 1200 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Dzięki tej zmianie więcej dzieci i osób dorosłych będzie mogło zjeść bezpłatny posiłek lub otrzymać zasiłek.
Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziano 2,75 mld zł, z czego 2,5 mld zł na posiłki oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe oraz dodatkowo 200 mln zł na dofinansowanie organizacji stołówek w placówkach oświatowych. Gmina, aby otrzymać dotację z programu, musi zapewnić wkład własny ze swojego budżetu w wysokości 40 proc. przewidywanych kosztów. W uzasadnionych przypadkach może być on obniżony przez wojewodę do 20 proc. (co przekłada się na wyższe dofinansowanie).