Wprowadzenie wymogu posiadania przez obywateli Ukrainy numeru PESEL, partycypowanie przez uchodźców w wydatkach na zapewnienie im schronienia w zbiorowych miejscach pobytu oraz uszczelnienie przepisów dotyczących wypłacania im świadczeń na dzieci. To kilka najważniejszych zmian, które przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.). Znalazły się w nim też propozycje w zakresie sprawowania pieczy zastępczej nad małymi uchodźcami, które budzą kontrowersje.

Dzielenie dzieci