Dokumenty potwierdzające ukończenie szkół wyższych można zweryfikować po obniżonych stawkach albo nawet za darmo.

Wnioski o nostryfikację od Ukraińców stanowią około trzech czwartych wszystkich rozpatrywanych. O ile jednak na uczelniach humanistycznych czy technicznych mogą liczyć na pozytywny wynik postępowania, na medycznych – jest trudniej.

Ukraińcy i nostryfikacja dyplomów - jak wyglądają statystyki

Na Uniwersytecie Warszawskim Ukraińcy po 24 lutego 2022 r. złożyli 35 wniosków o nostryfikację – informuje Daiwa Maksimowicz z biura prasowego uczelni. Stanowi to niemal 72 proc. wszystkich, które wpłynęły w tym roku. Dla porównania w 2021 r. było to ok. 31 proc. O wzroście zainteresowania procedurą ze strony obywateli Ukrainy słyszymy na Uniwersytecie Opolskim, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetach Zielonogórskim, Rzeszowskim, Łódzkim, Szczecińskim, Politechnice Gdańskiej. – Nostryfikacja jest niezbędna w celu podjęcia pracy w zawodach regulowanych, np. inżynier budownictwa czy architekt – mówi Maciej Dzwonnik, rzecznik Politechniki Gdańskiej.
Jarosław Kulczycki, rzecznik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opisuje, że na tutejszym Wydziale Lekarskim obywatele Ukrainy złożyli 15 wniosków. Przeprowadzono dotąd 11 procedur: cztery osoby uzyskały pozytywny wynik, cztery negatywny, trzy zrezygnowały z dalszego postępowania. Na Wydział Nauk o Zdrowiu trafiły dwa wnioski, oba rozpatrzone negatywnie z powodu ukończenia przez składających szkoły medycznej, a nie studiów, i uzyskania tytułu felczera. Na Wydział Farmaceutyczny wpłynęły trzy pisma i są w trakcie rozpatrywania.
– Na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu spora liczba osób otrzymała odpowiedź negatywną, ponieważ posiadacze dyplomów młodszego specjalisty czy felczera, którzy na Ukrainie wykonują zawód pielęgniarki/pielęgniarza, niestety nie mogą nostryfikować takiego dokumentu – tłumaczy Magda Boguska z sekcji ds. komunikacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podkreśla, że procedurze nostryfikacji może zostać poddany tylko dyplom bakalawra (odpowiednik licencjatu). Na Wydział Lekarski GUM wpłynęło kilka zapytań, ale wnioski o nostryfikację przyjmowane są raz do roku, między 1 a 15 lutego.

Kto może otrzymać prawo wykonywania zawodu w trybie uproszczonym

W przypadku farmacji procedura nostryfikacji obowiązuje tylko osoby, które chcą rozwijać się naukowo i dydaktycznie w Polsce. – Farmaceuci spoza UE, którzy chcą podjąć pracę w zawodzie, mogą uzyskać kwalifikacje po zdaniu Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, który organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM).
Obecnie na podstawie specustawy dla uchodźców z Ukrainy medycy (lekarze, stomatolodzy i pielęgniarki) mogą otrzymać zgodę ministra zdrowia i prawo wykonywania zawodu (PWZ) w trybie uproszczonym. – Należy jednak podkreślić, że pełne i bezterminowe prawo wykonywania zawodu oraz uznanie posiadanej specjalizacji można uzyskać wyłącznie w trybie nostryfikacji – dodaje Magda Boguska. Zwraca uwagę, że obie procedury mogą być zastosowane przez lekarza niezależnie.

Opłata za postępowanie nostryfikacyjne

Zgodnie z art. 327 ust. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce za postępowanie nostryfikacyjne pobierana jest opłata. Jej maksymalna wysokość wynosi 50 proc. wynagrodzenia profesora, czyli 3205 zł.
Adam Leszczyński z UM w Opolu uważa, że jest to swego rodzaju ograniczenie w sytuacji, gdy w tym mieście ok. 100 osób deklaruje chęć nostryfikacji dyplomu i ma deklarację potencjalnych pracodawców o przyjęciu do pracy. Ale istnieje możliwość zwolnienia z tej opłaty lub rozłożenia jej na raty. – Od 24 lutego do rektora UW wpłynęło 18 pism w tej sprawie od obywateli Ukrainy. W żadnym z przypadków nie było odmowy – twierdzi Daiwa Maksimowicz.
Ministerstwo Edukacji i Nauki w dokumencie z 16 marca rekomenduje uczelniom, aby zwalniały z opłat nostryfikacyjnych lub wprowadzały minimalne opłaty dla uchodźców z Ukrainy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina też, że w nowelizacji ustawy z 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym jest forma wsparcia w postaci możliwości sfinansowania przez starostów kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. W przypadku cudzoziemców, którzy korzystają z pomocy urzędów pracy, takie wsparcie płynie więc z Funduszu Pracy. ©℗