Do 10 listopada gminy i powiaty mogą składać do wojewodów wnioski o przyznanie pieniędzy na zapewnienie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do przyszłorocznej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. W jego ramach samorządy mogą otrzymać dotację, z której pokryją koszt usług asystenckich dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz niepełnosprawnych dzieci. Podstawowym zadaniem asystenta będzie wspieranie podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności. Zgodnie z zasadami programu roczny godzinowy limit usług asystenta będzie zróżnicowany – ma wynosić od 840 do 360 godzin w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz tego, czy dana osoba ma niepełnosprawność sprzężoną.
Podobnie jak we wcześniejszych edycjach programu, gmina będzie mogła sfinansować z dotacji (bez konieczności zapewniania wkładu własnego) koszty: wynagrodzenia asystenta – przy czym jego stawka nie będzie mogła przekroczyć 40 zł/godz. świadczonych usług – zakupu biletów komunikacji, przejazdu taksówką lub własnym samochodem, zakupu biletów na wydarzenia kulturalne, w których uczestniczy on z podopiecznym, a także wydatków na ubezpieczenie OC i NNW. Co istotne, osoba niepełnosprawna będzie miała prawo wskazać asystenta, ale z zastrzeżeniem, że nie może to być członek jej rodziny. Dopiero gdy tego nie zrobi, asystenta dobierze samorząd albo podmiot, któremu zleci on realizację tych usług.
MRiPS na przyszłoroczną edycję programu zaplanowało 505 mln zł, a więc kwotę zbliżoną do tegorocznej. Pozwoli to na przydzielenie asystentów dla ok. 15 tys. osób niepełnosprawnych. Wnioski można składać tylko elektronicznie, za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wojewodowie, którzy będą na nie czekać do 10 listopada, do 25 listopada powinni przekazać ministerstwu zbiorcze listy gmin i powiatów zarekomendowanych do przyznania dotacji. Resort dokona ich ostatecznej weryfikacji do 9 grudnia.