Z opisu wynika, że chodzi o zmianę uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkanych. Przypomnijmy, że w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne (art. 6i ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; dalej: u.u.c.p.g.). W odniesieniu do omawianych nieruchomości obowiązuje specyficzny mechanizm obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który ma podstawę w art. 6j ust. 3 u.u.c.p.g. Mianowicie opłata ta stanowi iloczyn:
Przy czym przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów dla danej nieruchomości.