Wprowadzenie takiej refundacji przewiduje ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812). Zgodnie z jej przepisami zwrotowi podlega część wynagrodzenia obejmująca składkę na ubezpieczenia społeczne, której podstawą wymiaru jest wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę. Refundacja w pełnej wysokości będzie przysługiwać przez 24 miesiące od zatrudnienia osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, a przez kolejny rok będzie obejmować 50 proc. tej należności. Aby przedsiębiorstwo społeczne mogło skorzystać z takiego wsparcia, będzie musiało złożyć wniosek, którego wzór znajduje się we wspomnianym projekcie rozporządzenia. W formularzu będzie podawać dane swoje, osób, których ma dotyczyć refundacja, dane rozliczeniowe (informacje o okresie opłacania składek i ich wysokości) oraz numer rachunku bankowego, na który PUP przekaże pieniądze. Dodatkowo otrzyma zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.
Ustawa o ekonomii społecznej przewiduje też, że przedsiębiorstwa społeczne będą zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań ze swojej działalności oraz przekazywania ich wojewodzie (do 31 marca następnego roku). Jego wzór stanowi załącznik do drugiego projektu rozporządzenia. Trzeba w nim podać swoje podstawowe dane: nazwę, adres siedziby, numery NIP, REGON, wpisu do KRS lub innego rejestru oraz dane kontaktowe. Następnym elementem sprawozdania będą szczegółowe informacje m.in. o podjętych działaniach z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej wobec zatrudnionych osób oraz liczbie realizowanych indywidualnych planów reintegracyjnych. Ponadto projektowany druk wymaga podania szczegółowych informacji o stanie zatrudnienia, w tym do jakich grup zagrożonych wykluczeniem społecznym należą pracownicy oraz o instrumentach wsparcia, z których przedsiębiorstwo korzystało w roku sprawozdawczym.